sobota 18. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 1 (Křest, Konfirmace) - otázky a odpovědi

OBŘADY PRO MRTVÉ 

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Obřady pro mrtvé (nebo za mrtvé) se konaly nebo konají ve většině světových náboženství. V mormonské tradici tuto praxi započal prorok Joseph Smith.

Písma:

  • Joseph Smith: "A opět, dávám vám slovo ve vztahu ke křtu za mrtvé vaše..." Oddíl 127

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Jediné potřebné spásné obřady jsou KŘTY. Joseph Smith učil, že pečetící řetězec lidstva vzniká skrze křty za mrtvé (nikoliv všeobecné pečetící obřady, které dnes praktikuje LDS církev). Joseph Smith učil, že Eliášovo kněžství se týká křtů za mrtvých.

 Písma:

  • Ježíš Kristus: "A opět (potřetí), pravím vám, musíte činit pokání a býti pokřtěni ve jménu mém a státi se jako malé děti, jinak nemůžete nikterak zděditi království Boží. Vpravdě, vpravdě pravím vám, že toto je nauka má... a kdokoliv bude oznamovati více nebo méně nežli toto a bude to vydávati za nauku mou, ten přichází od zlého a není postaven na skále mé." 3.Nefi, kapitola 11
  • Joseph Smith:  "Eliáš... obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich... aby země nebyla stižena prokletím... Země bude stižena prokletím, pokud nebude stmelující článek nějakého druhu... mezi otci a dětmi. A vizte, co je onou věcí? Je to křest za mrtvé." Oddíl 128
KŘTY 

Jak zjistíme, zda křest zafungoval správně?

Duch mrtvého člověka si sám volí, zda křest přijme, nebo ne. My jako živí pomocníci mrtvých to nemůžeme ověřit. Duch Svatý nám však může dát pocit - potvrzení toho, že mrtvé se z obřadů radují.

Jak se křest za mrtvé provádí?

Provádí se stejně, jako křest živých. Namísto mrtvého je někdo v jeho zastoupení.

Je nutné vykonávat křty za mrtvé v Chrámu?

Není to nutné, ale pokud mají křtěný i křtící možnost vykonat obřady v Chrámu, mají toho využít. Není-li jim to však z nějakého důvodu umožněno (Chrám není postaven, není k dispozici, není povoleno vstoupit...), přijímá Pán i křty za mrtvé, konané v přírodě.

Vykonávaly se křty za mrtvé někdy v přírodě, nebo jde o "novinku"?

První křty za mrtvé v této dispensaci, prováděné pod dohledem Josepha Smithe, byly vykonávány v řece. Praxe křtít mrtvé v Chrámu přišla až později.

Je nutné mít Obdarování k tomu, abych mohl vykonávat křty za mrtvé?

Ne, ke křtu mrtvých je nutné pouze kněžství. Joseph smith začal křty za mrtvé praktikovat v roce 1840. První Obdarování zavedl v roce 1842. Dnešní pravidlo LDS církve je pouze moderním výmyslem.


KONFIRMACE 

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?

Ne, není to nutné. Konfirmace se týká přijetí do církve na Zemi a Dar Ducha Svatého má smysl jen pro osoby, které ještě mají své tělo. V duchovním světě mnohé z těchto darů ztrácejí smysl. Duchové mrtvých mohou Ducha Svatého vidět - nepotřebují jeho neviditelné dary, jelikož je mohou v duchovní říši přijmout viditelně a vědomě (živí mají závoj, který jim znemožňuje vidět své pravé duchovní dary).

Není konfirmace křest ohněm, který je podle Písem nutnou součástí křtu?

Ne. Předání Daru ducha svatého v Písmech není totožné s "křtem ohněm" nebo "křtem Duchem Svatým". Jde o naprosto odlišné jevy (které se mohou, ale většinou nemusí, odehrát v totožný okamžik). LSD církev v průběhu 20.století oba termíny smísila a zmátla tak jejich význam.

Písma:

  • Ježíš Kristus: "A poté co budete pokřtěni (ve vodě), vizte, pokřtím vás ohněm a Duchem Svatým..." 3.Nefi 12.
  • Ježíš Kristus je tím, kdo nás křtí ohněm a Duchem Svatým v protikladu k učedníkům, které vysvětil k předávání Daru Ducha - "Tomu, na koho vložíte ruce, dáte Ducha Svatého"
  • Ježíš Kistus: "A ti, kteří sestoupí do hlubin pokory a budou pokřtěni, budou navštíveni ohněm a Duchem Svatým..." 3.Nefi 12 - Nezmiňuje se předání daru ducha vkládáním rukou, ale o spontánním navštívení ohněm a Duchem.
  • Ježíš Kristus: "A kdo ke mě přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toho pokřtím ohněm a Duchem Svatým". Ježíš Kristus křtí ohněm, v protikladu k učedníkům, kteří mají předat Dar Ducha. 3.Nefi 9
  • "...Stejně jako byli Lamanité...pokřtěni ohněm a Duchem svatým, a nevěděli o tom." 3.Nefi 9 Nevěděli o tom, že byli pokřtěni ohněm a Duchem, v protikladu k tomu, kdyby jim byl předán Dar Ducha vkládáním rukou.
  • Helaman: "A vizte, Svatý duch Boží sestoupil s nebe a vstoupil do srdce jejich, a oni byli naplněni jakoby ohněm..." Helaman 5 Svatý Duch sestoupil spontánně, v protikladu k viditelnému a církví kontrolovanému úřadu konfirmace, neboli předání Daru Ducha(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat