úterý 27. prosince 2016

Existuje mnoho příběhů, které vypráví o temných obdobích egyptské historie, kdy nebylo žádného Pána Obou zemí (neboli faraona, který by vládl nad celou egyptskou zemí). Jedním z nich je i Kniha Maat, neboli příběh o dvou bratrech - Pravdě a Lži. Následující ukázka vypráví o tom, jak oslepený mladík Maat narazil na ovdovělou královnu.... "To vše se stalo v době, kdy král obou zemí, Faraón, zemřel, aniž by své ženě daroval syna. Po mnoha dnech truchlení vyjela Paní paláce ze svého domu a pomyslela si: „Nemám žádného syna ani muže, který by mi jej dal. Velmožové se ucházejí o mou ruku, ale tu ruku chtějí vložit do hadího chřtánu . Nemám žádného dvořana, kterému bych mohla věřit.“ Takto promlouvala ke svému srdci, když náhle spatřila pod palmou ležet Pravdu (Maat). A on byl vskutku mužem, v zemi mu nebylo podobného. Spatřila jej, jak leží ve stínu palmy; neoblečený . I řekla Paní paláce svému služebníkovi: „Podívej se na toho slepého muže, jak leží pod palmou. Spěchej k němu a udělej z něj naše dveřníka, abych jej mohla spatřit, kdykoliv budu vcházet nebo vycházet ze svého domu. Proto spěchej, neboť si přeji ho vidět“ A tak jej služebník přivedl k vozu. A když Paní paláce spatřila Maat (Pravdu) zblízka, zatoužila po něm velice silně, neboť viděla, že je krásný; dokonce celé jeho tělo. Ještě tutéž noc jej nechala Paní paláce přivést do svých komnat – tak, aby o jejich setkání nikdo kromě služebníka nezvěděl. Tu noc spal Maat s ní a poznal ji tak, jak může ženu poznat jen muž . A Paní paláce té noci počala potomka." Chcete si poslechnout celý příběh? Najdete ho na Itunes nebo Youtube: https://youtu.be/HJo6B3aWEzw


via Kristovo společenství http://ift.tt/2ib06Uc

neděle 25. prosince 2016

SLÁVA REOVA neboli Reovo svaté Oko, jež bylo přechováváno ve zlaté arše a střežil jej ohnivý had Ureus. Reova koruna byla znakem Krále lidí, vladaře nad celou zemí (Egyptem). Zpočátku vládli Egyptu bohové - děti prvotního Stvořitele Atuma neboli děti našeho nebeského Otce Ra.Nejvyšší však viděl, že jejich vášně i skutky jsou podobné těm lidským. Hřích vstoupil skrze touhu a žárlivost, což způsobilo velký rozkol mezi bohy. Tehdy se jeden z božských synů pokusil ukrást korunu Nejvyššího a usednout s ní na Svatý trůn. Co se stalo poté můžete zjistit v naší ukázce z Knihy Geb, jež bude součástí Svaté bible egyptské a je už nyní k poslechu na Itunes nebo Youtube https://youtu.be/pV1BDspvY6I. "Tehdy se do království vrátil Geb. Putoval přes celou zemi, aby našel Nut, ale nebyla k nalezení. Když však došel do paláce, spatřil Tefnut, a spatřil v ní její dceru (Nut); i zahořel k ní velkou touhou, ano, dokonce ke své vlastní matce. I zmocnil se jí proti její vůli a dělal s ní, co se mu zlíbilo. Nechal se prohlásit za krále a zmocnil se všeho, co dříve patřilo jeho otci Šuovi. Nic z toho pak nekonal s očima obrácenýma ke svému Otci Ra. Když vládl paláci po 9 dní a myslel si, že jej (božští) otcové a matky nevidí, rozhodl se zmocnit koruny – velikého královského Ureu . Společně s těmi, kteří jej následovali, se Geb přiblížil ke klenotu, aby se jím korunoval, když tu náhle Ureus ožil a vydechl svůj ohnivý plamen. Všichni, kteří byli s Gebem, padli k zemi mrtví, a on sám byl těžce znetvořen; dokonce trvale. Tehdou sestoupil jeho otcové, Šu a Ra; oba oděni slávou a mocí. I zeptali se svého syna těmito slovy: „Co činil tvůj otec Šu, když poprvé usedl na trůn svého otce Atuma?“ A Geb odpověděl: „Pobil všechny děti (zlého hada) Apopa i všechny, kteří zranili jeho otce Atuma.“ I zeptali se podruhé: „A co činil tvůj otec Šu poté, když znovu usednul na trůnu svého otce Atuma?“ A odpověděl jim Geb znovu: „Přiváděl do měst vodu, spravoval nómy , budoval městům ochranné zdi a stavěl chrámy na jihu i na severu.“ I zeptali se ho potřetí: „A proč nečiníš tak, jak činil tvůj otec?" Děkuji Haně Sládkové za grafickou podobu.


via Kristovo společenství http://ift.tt/2hePxgO

pátek 23. prosince 2016

KNĚŽSTVÍ BOŽÍ podle Egypťanů - svatá moc, předaná lidem v Knize Thovt (audio verze knihy: https://youtu.be/GYmSf24zZ6I). Její děj se odehrává poté, co Bůh Ra (Otec) odešel se svou fyzickou schránkou ze země, zklamaný lidma a jejich nevděčností. Následuje ukázka ze Svaté bible egyptské: Thovt se zeptal: „Jakou pomoc dáš svým dětem proti potomkům Červa (Apopa)?“ A Ra odpověděl: „Předám ti moc, kterou daruješ lidem; a budou se bránit červům (hadům). Vezmu svá slova, ano, dokonce svá Svatá slova, a předám je lidem. Vskutku, v mých Slovech je síla. Nestane se tak však, pokud se mnou nebudou sjednoceni , jak bylo pro ochranu Veškerenstva uzákoněno těmi, kteří byli přede Mnou...“ A Thovt řekl: „Prozraď mi ta slova, kterým odrazíme červy , abych je mohl předati následníkům tvého syna Osirise, který dohlíží nad lidmi .“ A na to Nejvyšší odpověděl: „Pojď se mnou; vzdalíme se světu živých, neboť tajemství se prozrazuje ve tmě. V jeskyních Duatu (podsvětí), kam přináším světlo a naději, ti odhalím svá slova. Zapiš vše, co uslyšíš, a uchovej Má slova v bezpečí. Dávám ti moc Boží, dokonce svaté kněžství Velikého Ra (Otce). A tímto způsobem budeš vysvěcovati děti lidské ke svatému kněžství: Proneseš nad ním tato slova, očistíš jeho chodidla i rty nilskou vodou , hlavu pomažeš mu svatým olejem a do rukou vložíš dýmící kadidlo . Potřeš vonnou látkou místo za jeho ušima a oblečeš jej do bílé tuniky, k níž mu dáš dvoje bílé sandály. Takto vstoupí do nového života a získá jméno, které nevyřkne. Zapečetíš jeho jazyk bohyni Maat, aby jeho slova vždy kráčela v Pravdě a Spravedlnosti . Poté, co dokončíš obřad, obdaruješ jej poznáním ohledně svatých slov kněžství (boha Ra). A kdokoliv bude v sounáležitosti s Nejvyšším a pozná tato slova, pravím: ten bude takový, jaký JÁ JSEM; dokonce Ra (Otec), a jeho rod nezanikne, nýbrž přetrvá miliony věčností.“ A Thovt zvolal: „Sláva Tobě, Pane věčnosti, Stvořiteli všeho, co přetrvá. Vždyť kdokoliv si vryje tato slova do srdce, bude mít připravené místo v nebi a bude nazýván „Věčnost“ a „Nekonečný. Sláva Tobě.“ Zajímá vás Svatá bible egyptská? Poslouchejte ji na itunes nebo třeba na youtube: https://www.youtube.com/playlist… Děkuji Haně Sládkové za grafickou podobu


via Kristovo společenství http://ift.tt/2i1q24J

pondělí 19. prosince 2016

Kniha Atumova neboli Kniha o původu Boha, zvaná také Atumovým zpěvem neboli Knihou prvního boha 1 Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru , ohledně svého původu: 2 „JÁ JSEM; 3 Ten, který přišel na svět v podobě boha Chepreho. 4 Jsem Stvořitelem všeho, co jest. 5 Na počátku času jsem se vynořil z NÚN, 6 z místa, kde jsem spočíval 7 stavu bezmocné nečinnosti. 8 Když jsem se poprvé povznesl z NÚN, 9 neměl jsem žádného místa, na němž bych mohl stát; 10 vše obklopovala bezbřehá tma. 11 Tehdy jsem byl sám, na počátku. 12 Nebylo nikoho, kdo by mi mohl pomáhat v práci. 13 Ještě jsem ze sebe nezrodil 14 boha Šu, ani bohyni Tefnut, 15 svoje první děti. 16 Ještě nebyla stvořena nebesa, 17 a ani nestála země, 18 na níž by žili mé děti a všeliké tvorstvo. 19 I vložil jsem do svého srdce přání; 20 Kouzlo, které se stalo vůlí. 21 Položil jsem základy všech věcí skrze Maat ; 22 ustanovil jsem vesmírný Řád a stvořil vše, co jest. 23 I vložil jsem základ všech věcí do svého srdce, 24 a z něj vzešly všechny rody živých věcí, 25 jež ze sebe plodily podoby sebe sama, 26 aby i ony nadále pokračovaly v tomtéž. 27 Nyní, věcí, jež jsem stvořil 28 a jež vyplynuly z mých úst, 29 bylo nepřeberně mnoho; 30 dokonce nekonečno, 31 neboť stále ještě nekončí.


via Kristovo společenství http://ift.tt/2gVuWhl

pátek 2. prosince 2016

Svatá bible egyptská - 5 teologií o původu světa

Odkud pochází Bůh? Kdo jsou jeho rodiče? Co učinil? Podle svatých egyptských Písem
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=BNVZWaoQNbw
via IFTTT

čtvrtek 24. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - Kniha Thovt

Kniha Thovt je egyptským příběhem o BOŽÍM KNĚŽSTVÍ. Nejvyšší Bůh Ra předává skrze svatého Ibise zázračnou moc lidem, aby se mohli lépe bránit potomkům Apopa - pradávného a zlého Červa z Propasti. https://www.youtube.com/watch?v=GYmSf24zZ6I
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=GYmSf24zZ6I
via IFTTT

neděle 20. listopadu 2016

Kniha Hatšepsut - Jakub Sobek

Něco podobného se asi dělo v ložnici mezi Pannou Marií a Bohem.... Milostná romance mezi Bohem a lidskou ženou? Egyptský text o zplození královny Hatšepsut je erotickým náboženským textem, který vysvětluje taje Božího zrozování... Již dnes na Itunes a Youtube. #hatsepsut #sex #amon #dcérabožia #egypt #svatabibleegyptska
from Kristovo společenství http://ift.tt/2eVYLSR
via IFTTT

pondělí 14. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - 1. kniha Ra

1. Kniha Ra je jedním z úvodních příběhů o bozích a lidech. Lidstvo se vzbouří proti svému Stvořiteli, a ten rozhoduje, jak s lidma naložit. Jde o dramatický příběh, plný narážek na křesťanská učení a mytologickými prvky. Text také vysvětluje důvod ustanovení zvířecích obětí ve starověku (jako náhražka lidských obětí) a především UKAZUJE LÁSKU NAŠEHO OTCE V NEBI, kterou chová ke svým dětem - lidem i bohům.... Pokud vás tato kniha zaujala, rozhodně si musíte poslechnout navazující Knihu Hathor, Kniha Sachmet a 2. Knihu Ra, jelikož na sebe přirozeně a dějově navazují. https://www.youtube.com/watch?v=E-c25Yag530
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=E-c25Yag530
via IFTTT

neděle 13. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - Kniha Šedet

Tato kniha je hezkou "pohádkou" pro dospělé a je původně jedním z egyptských příběhů o kouzelnících ve Staré říši. Vypráví o faraonu Krokodýlovi, mytickém vladaři 0.dynastie, který vládl krutou mocí a neměl slitování. Text se zabývá několika různými motivy, včetně Atumových orgií a moudrého velekněze chrámu. V knize se také dozvíte, proč v Egyptě neplatila přísná pravidla a tresty smrti za cizoložství, jako ve Starém zákoně. BŮH SI NEPŘEJE, ABYCHOM NĚKOHO ZABÍJELI KVŮLI CIZOLOŽSTVÍ - hebrejská Bible v tomto lže a mohou za to izraelští kněží a mocipáni z doby dávno před Kristem. https://www.youtube.com/watch?v=B2h_zg7hOf4
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=B2h_zg7hOf4
via IFTTT

pátek 11. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - Kniha Ptahova

Toto je překlad starověké egyptské knihy, která vysvětluje podstatu Věčného Boha. Vysvětluje, proč je Nejvyšší Bůh Stvořitelem všeho, ačkoliv mu ve stvoření světa pomáhali další bohové. Jde o docela hutnou filosofickou knihu, která byla nalezena na obrovském černém kameni, známém jako Šabakova stéla. https://www.youtube.com/watch?v=7KJW0r6qYl0.
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=7KJW0r6qYl0
via IFTTT

neděle 6. listopadu 2016

neděle 16. října 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ jako starověká literatura

Zajímá vás, z jakých konkrétních textů vlastně bude složená SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ? Konečně dostáváte pořádné video na toto téma :)
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=tQFx8uttfd0
via IFTTT

čtvrtek 13. října 2016

Mormonismus - Kristovo společenství a Svatá bible egyptská

Pokud stále tápete, jak rozmět Kristově společenství a Svaté bibli egyptské, pak si můžete pustit toto video ze série Mormonismus X https://youtu.be/DbUXjFjSKwc
from Kristovo společenství https://youtu.be/DbUXjFjSKwc
via IFTTT

středa 12. října 2016

Jakub Sobek - Rozhovor o Kristově společenství na Českém rozhlase

Kristovo společenství na českém rozhlase
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=JouYmsZ7Gb8&feature=youtu.be
via IFTTT

středa 14. září 2016

„Maličký, maličký, řekni mi, maličký – která oběť je větší? Spálení cenného kadidla a myrhy, nebo oběť odevzdaného srdce, sloužícího v Pravdě (Maat) a upřímnosti ? Ukázka z Knihy Ameniho-Amenaa, verš 63 Její audioverzi si můžete poslechnout na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kYYEgCeF62I nebo ITunes:http://ift.tt/2cu1rmH


via Kristovo společenství http://ift.tt/2cVHIQP

Nejprve řeknou, že homosexualita je proti přírodě. Pak si uvědomí, jak hloupé to je, protože homosexualita je v přírodě častá a tolerovaná. Pak řeknou, že příroda je zkažená a manželství mezi mužem a ženou byly nařízeny Bohem. Pak si uvědomí, že sami kážou Ježíše, který žil v celibátu. Tak tvrdí, že homosexuálové podle Starého zákona získávají rozsudek smrti. Pak si uvědomí, že sami by podle pravidel Starého zákona už dávno byli popraveni. Tak začnou říkat, že z homosexuálních rodičů nemůže vzejít nic jiného než homosexuál. A pak si uvědomí, že Ježíš měl 2 otce. A jsou v pasti :D Konzervativní dogmatismus není cesta! Ježíš byl liberál. A možná i bisexuál. Přijde vám to jako rouhání? NÁM PŘIJDE JAKO ROUHÁNÍ DIKSRIMINOVAT DRUHÉ VE JMÉNU BOHA, který je milosrdný a milující. Tedy opak toho, co reprezentují konzervativní křesťané, muslimové a všichni jejich spojenci v náboženské demagogii....


via Kristovo společenství http://ift.tt/2cXjpOl

neděle 11. září 2016

Apokalypsa 6: Íránská revoluce - Jakub Sobek

itunes pic
Apokalypsa 6: Íránská revoluce - Jakub Sobek

from Konec světa podle Islámu a Koránu http://ift.tt/2cNqa5e
via IFTTT

Apokalypsa 5: Eschatologická geografie - Jakub Sobek

itunes pic
Apokalypsa 5: Eschatologická geografie - Jakub Sobek

from Konec světa podle Islámu a Koránu http://ift.tt/2cgjw6s
via IFTTT

Apokalypsa 4: Koránská eschatologie - Jakub Sobek

itunes pic
Apokalypsa 4: Koránská eschatologie - Jakub Sobek

from Konec světa podle Islámu a Koránu http://ift.tt/2cNfO57
via IFTTT

Apokalypsa 3: Šíité a návrat Mahdího - Jakub Sobek

itunes pic
Apokalypsa 3: Šíité a návrat Mahdího - Jakub Sobek

from Konec světa podle Islámu a Koránu http://ift.tt/2cggbEh
via IFTTT

Apokalypsa 2: Korán a Bible o Konci světa - Jakub Sobek

itunes pic
Apokalypsa 2: Korán a Bible o Konci světa - Jakub Sobek

from Konec světa podle Islámu a Koránu http://ift.tt/2c7hTtS
via IFTTT

Ráj je jako místo, kde lev odpočívá spolu s beránkem. V našich rukou je moc k vytvoření takového světa. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bychom i my mohli žít v podobné harmonii? Proč ve světě převládají takové krutosti proti zvířatům, jaké vidíme na jatkách? Co v člověku způsobuje, že má chuť ubližovat nevinným tvorům? Je to podstata zla v lidech? Je snadné svalit vinu "na Satana", ale jsme to my, kdo činí svobodné rozhodnutí. Jak by podle vás šla zastavit zloba, kterou si lidé vybíjí na zvířatech?


via Kristovo společenství http://ift.tt/2cgIrb3

Ježíš Kristus neboli Isá v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Ježíš Kristus neboli Isá v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2cN43f7
via IFTTT

Panna Marie v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Panna Marie v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2cn9G5v
via IFTTT

Jan Křtitel neboli Jahjá v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Jan Křtitel neboli Jahjá v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2c7a5IX
via IFTTT

Prorok/kněz Zachariáš v Koránu a Bibli - Jakub Sobek

itunes pic
Prorok/kněz Zacharijáš v Koránu a Bibli - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2clBWlS
via IFTTT

Biblický Ezdráš neboli Ezra v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Biblický Ezdráš neboli Ezra v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2cOtzEW
via IFTTT

Alexandr Veliký neboli Dhul Quarnayn v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Alexandr Veliký neboli Dhul Quarnayn v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2cg61DS
via IFTTT

Eliáš neboli Al-Khudr v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Eliáš neboli Al-Khudr v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2cOtGjI
via IFTTT

Prorok Ezechiel v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Prorok Ezechiel v Koránu - Jakub Sobek

from Tajemství Koránu http://ift.tt/2ciQd59
via IFTTT

sobota 10. září 2016

Jonáš, Ninive a velryba v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Jonáš, Ninive a velryba v Koránu - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2czsRry
via IFTTT

Samuel, David a Saul v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Samuel, David a Saul v Koránu - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2chMowW
via IFTTT

Mojžíš a Jetro v Koránu a Bibli - Jakub Sobek

itunes pic
Mojžíš a Jetro v Koránu a Bibli - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2ck7eJG
via IFTTT

Abrahám, Izák a Izmael v Koránu a Bibli - Jakub Sobek

itunes pic
Abrahám v Koránu a Bibli - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2c67DlI
via IFTTT

Prorok sálih a Thámudovci v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Prorok sálih a Thámudovci v Koránu - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2ck6V1I
via IFTTT

Prorok Húd a Ádovci v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Prorok Húd a Ádovci v Koránu - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2cOpsHw
via IFTTT

Noe a potopa v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Noe a potopa v Koránu - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2clY6rw
via IFTTT

Adam a Lucifer v Koránu - Jakub Sobek

itunes pic
Adam a Lucifer v Koránu - Jakub Sobek

from Jakub Sobek's Podcast http://ift.tt/2cLI2gy
via IFTTT

Attis, Kybelé a ztracená varlata - Jakub Sobek

itunes pic
Attis, Kybelé a ztracená varlata - Jakub Sobek

from Mytologie Grécka - Jakub Sobek http://ift.tt/2cjxdAV
via IFTTT

Androgyn, Kybelé a kastrace - Jakub Sobek

itunes pic
Androgyn, Kybelé a kastrace - Jakub Sobek

from Mytologie Grécka - Jakub Sobek http://ift.tt/2chiJnT
via IFTTT

Jung, archetypy a archetypální obrazy - Jakub Sobek

itunes pic
Jung, archetypy a archetypální obrazy - Jakub Sobek

from Mytologie Grécka - Jakub Sobek http://ift.tt/2c8rVhf
via IFTTT

Magna Mater / Velká Matka - Jakub Sobek

itunes pic
Magna Mater / Velká Matka - Jakub Sobek

from Mytologie Grécka - Jakub Sobek http://ift.tt/2chjzRt
via IFTTT