neděle 13. prosince 2015

JAKÝ JE PŮVOD VÁNOC? Pohanský nebo křesťanský?

JAKÝ JE PŮVOD VÁNOC? Pohanský nebo křesťanský?

Jednoduchá otázka - bude i jednoduchá odpověď?

Můj rozhovor na Svobodném vysílači: 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 středa 9. prosince 2015

Podstata vesmíru podle MILÉTSKÉ FILOSOFICKÉ ŠKOLY

Začínáme s filosofií! Jaký je původ vesmíru? Co je základním stavebním prvkem všech věcí na světě? Pomůže nám k rozluštění geometrie a Tháletova věta? A jak souvisí matematika s filosofií? To a více se dozvíte v semináři o prvních filosofech v Řecku - MILÉTSKÉ ŠKOLE.
 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 úterý 8. prosince 2015

Mojžíšův tchán Jetro v islámu - "MIDJANSKÝ PROROK"

Jetro je v islámské tradici nazýván Šuajb. Vystupuje v islámských mýtech[ Ibn Kathir, Příběh proroků (EN)] i Koránu jako prorok, vyslaný k národů Midjanovců. Jmenovitě vystupuje ve 4 súrách (26, 11, 29 a 7).


A k Madjanovcům jsme vyslali bratra jejich Šu´ajba a on pravil jim: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstvo vedle Něho. A nedávejte špatné míry a váhy! Já vidím, že v blahobytu si žijete, však obávám se pro vás trestu dne, jenž vše obklopí. Lide můj, měřte a važte naprosto spravedlivě a nepoškozujte v ničem lidi a nepůsobte na zemi zlo šíříce pohoršení! Dobrota Boží je pro vás lepší, jste-li věřící, a já nejsem věru nad vámi strážcem žádným.“ Odpověděli: „Šu´ajbe, nařizuje ti snad modlitba tvá, abychom opustili to, co otcové naši uctívali, anebo abychom přestali nakládat s majetkem svým, jak chceme? Tys přece jinak člověk mírný a rozvážný!“ I pravil Šu´ajb: „Lide můj, což nevidíte, že mám jasný důkaz od Pána svého a že mi uštědřil od Sebe obživu překrásnou? Já nechci se s vámi příti o to, co vám zakazuji, já pouze chci, abyste se polepšili, pokud jsem toho schopen, a úspěch můj jen od Boha závisí, na Něj se spoléhám a k Němu se kajícně obracím. Lide můj, nechť odpor váš vůči mně na vás neuvalí hřích, abyste nebyli postiženi tím, co již postihlo lid Noemův či lid Lotův nebo lid Sálihův - a lid Lotův není od vás příliš vzdálen!
Pána svého o odpuštění proste a pokání před Ním čiňte - vždyť Pán můj slitovný je i láskyplný!“ Odpověděli: „Šu´ajbe, chápeme jen málo z toho,co říkáš, avšak vidíme věru, žes slabý mezi námi, a nebýt rodu tvého, věru bychom tě ukamenovali, neboť nejsi vůči nám příliš mocný.“ Pravil Šu´ajb: „Lide můj, zdaž rod můj je pro vás mocnější než Bůh, takže jste Jej nechali za sebou nestarajíce se o něj? Pán můj však věru objímá ve vědění Svém vše, co děláte. Lide můj, jednejte podle stanoviska svého, já také tak budu jednat a potom poznáte, koho postihne trest zahanbující a kdo vlastně lhářem byl. Dávejte pozor, já také budu dávat pozor s vámi!“ A když přišel rozkaz Náš, zachránili jsme Šu´ajba a ty, kdož spolu s ním uvěřili, z milosrdenství od Nás přicházejícího. A postihlo ty, kdož nespravedliví byli, vzkřiknutí jediné a jitro nalezlo je v domech jejich ležící tvářemi k zemi, jako by v nich nikdy nebyli žili. Ó ano, pryč s Madjanovci, tak jako bylo řečeno: pryč s Thamúdovci!"
 Korán 11:85-98Jetro je však nejen prorokem Midjanovců, nýbrž také 2 dalších národů (nebo komunit) - Lidu Al Aykah a Lidu Ar-Rass. Podle tradice do těchto míst Jetro vyslal své učedníky ze Školy proroků, aby ohlásili blížící se zkázu za hříchy. V Koránu však vystupuje pouze samotný Šuajb.

Lid Al-Aykah (také Al-Ajka) bývá přezdíván "lid houštin" nebo "lid dřeva". Podle tradice šlo o národ, který svá božstva zobrazoval jako dřevěné kůly (totemy). Lid Ar-Rassu je zase přezdíván jako "lidé studny", jelikož obyvatelé tohoto města utopili Jetrova prorockého žáka právě ve své studně.[ Ibn Kathirovy příběhy proroků]
"A také lidé Houštin posly za lháře prohlásili,když jim Šu´ajb říkal: „Což nebudete bohabojní? Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný, Boha se bojte a mne poslouchejte! Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší. Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími a važte vahami vyrovnanými a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují! Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější!“ Odpověděli: „Tys věru jen očarovaný a nejsi leč smrtelník nám podobný, a soudíme věru, žes prolhaný. Nech tedy na nás spadnout kus nebe, jsi-li pravdomluvný!“ I řekl: „Pán můj o tom, co děláte, dobře ví.“ Avšak oni za lháře jej prohlásili a uchvátil je trest dne zamračeného a byl to trest dne nesmírného."
 Korán 26:176-188

Více v semináři:

 

 

 

Seznam koránských pasáží

O Šuajbovi a Midjanovcích v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 20:42
 • Súra 26:176-191
 • Súra 15:78-79
 • Súra 11:85-89
 • Súra 29:35-36
 • Súra 7:83-91
 • Súra 22:43
 • Súra 9:71

O Lidu houštin (Al-Ajka) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 15:78-79
 • Súra 26:176-191
 • Súra 50:13
 • Súra 38:12

O Lidu studny (Ar-Rass) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 50:12-14
 • Súra 25:37-39
 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

neděle 6. prosince 2015

Prorok Samuel v islámu - "MOHAMED KRÁLEM ?"


Samuel je zmiňován v islámské tradici[ Ibn Kathir, Story of Prophet Shammil/Samuel (pbuh)] a vystupuje v Koránu, ačkoliv tam není jmenován jménem. Jeho příběh je spojen tradičně s životy izraelských králů, Saula a Davida.

Samuel podle Koránu varoval izraelský lid před tím, aby si přáli mít nad sebou krále. Izraelité však říkali, že potřebují krále, který bude vojevůdcem a bude je vést. Na to je Samuel varoval, že král je bude nutit bojovat i tehdy, až se jim nebude chtít. Daná pasáž pochází z první medínské súry, kdy se Mohamed stal vládcem a vojevůdcem Medíňanů.[ Islambasics Prophet Shammil (Samuel)]
Cožpak jsi neviděl velmože z dítek Izraele, když po Mojžíšově smrti pravili jednomu z prorok svých (Samuelovi): „Ustanov mezi námi krále, abychom mohli bojovat na stezce Boží!“ I odvětil: „Možná, že až vám bude předepsáno bojovat, vy bojovat nebudete!“ Odpověděli: „A proč bychom neměli bojovat na stezce Boží, když jsme byli vyhnáni ze sídel svých i od synů svých?“ Avšak když jim bylo předepsáno bojovat, obrátili se zády s výjimkou několika málo z nich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
 Korán 2:246
Ze stejné súry pochází také text, v němž se někteří z velmožů stěžují Samuelovi, že Saul není dost bohatý. Pravděpodobně jde o paralelu k Mohamedově vlastní situaci v Mekce a Medíně.
A řekl jim prorok jejich (Samuel): „Bůh vám posílá Saula (Talút ) jako krále.“ Pravili: „Jak by nám tento mohl vládnout, když my máme větší nárok na vládu než on, jenž nemá dostatek majetku?“ Odvětil: „Bůh jej pro vás vyvolil a obohatil jej ve vědění i v síle tělesné. Bůh dává vládu Svou tomu, komu chce, a Bůh je nesmírný, vševědoucí.“ I pravil jim prorok jejich: „Věru znamením vlády jeho bude to, že přijde k vám schránka úmluvy, v níž je bezpečí od Pána vašeho a ostatky toho, co zanechala rodina Mojžíšova a rodina Árónova, a ponesou ji andělé. A bude to pro vás věru znamení, jste-li věřící!“
 Korán 2:247-248
Samuel také údajně prorokoval o příchodu Ježíše Krista a Mohameda.[ Samuel, Saul a David v knize "THE BIBLE, THE KORAN, AND THE TALMUD; OR, BIBLICAL LEGENDS OF THE MUSSULMANS"; DR. G. WEIL, [NEW YORK, 1863] {reduced to HTML by Christopher M. Weimer, June 2003}; Sacred-texts.com]


 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
  

čtvrtek 3. prosince 2015

"MUŽ S RYBOU" - Jak Mohamed opravil biblickou knihu Jonáš?


Jonáš je v islámu často zmiňovanou postavou. Korán se mu věnuje minimálně v 6 súrách. Nazývá ho "Júnus" nebo také Dhu n-Nún (Pán ryby). Súra 10 dokonce nese název Jonáš a súra 68 zase název Nún (tedy v překladu ryba, což někteří vykládají jako odkaz na Jonášovu rybu, která v súře vystupuje[ Hrbkův Korán, komentář k súře 68, verš 1, str. 659]). 

Islámská tradice reinterpretuje Jonášův příběh a mění pořadí některých částí Knihy Jonáš. Podle Ibn Kathira[ Ibn Kathir, Stories of the prophets] byl Jonáš prorokem města Ninive a přál si zánik tohoto hříšného města. Kazatelé z Jonášovy obce mu radili, aby se raději modlil za obrácení ninivských, než za jejich zkázu, ale Jonáš odmítl. Rozhodl se na Ninive seslat pohromu Boží. 

Alláh však žádnou pohromu neseslal, a tak se Jonáš ve vzteku rozhodl odjet pryč. Na cestě lodí jej však stihla bouře a námořníci jej obětovali mořské zrůdě. Ta Jonáše vyplivla na pobřeží, kde Bůh pro jeho lepší pochopení uskutečnil zázračné podobenství s rostlinou/stromem, které jinak nacházíme ve 4.kapitole Knihy Jonáš.


Historické pořadí súr o Jonášovi

 1. Súra 68 (Pero či Nún)
 2. Súra 37 (Stojící v řadách)
 3. Súra 21 (Proroci)
 4. Súra 10 (Jonáš)
 5. Súra 6 (Dobytek)
 6. Súra 4 (Ženy)

 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

úterý 1. prosince 2015

Úvod do řecké mytologie
Starověké mýty vyrůstaly z prostředí, kde byla naléhavá potřeba odpovědí - na otázky světa, lidí i života. Jakým způsobem můžeme mýty klasifikovat? Uvidíte v semináři! 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)