neděle 12. října 2014

OBDAROVÁNÍ a kniha Job 3 - Tři veliká zjevení
Velká většina knihy Job je psána v poezii, která začíná v kapitole 3.

Toto číslo uvidíme v textu ještě mnohokrát. Není totiž náhoda, že toto je právě 3. díl série blogů o souvislostech mezi obřadem Obdarování a zmíněnou biblickou knihou.
Poetická část starozákonní knihy Job popisuje 3 argumenty 3 přátel Jobových, temnotu 3 Jobových pochyb a 3 slavná a nadějná zjevení, která Job dostane.


Job se od 3.kapitoly nachází v TELESTIÁLNÍM SVĚTĚ. Padl do něj z terestriálního stavu, v němž žil v 1.kapitole.

Telestiální pád, podobný pádu Adama a Evy, je vidět hned na prvních verších, kde si Job přeje, aby se byl býval ani nenarodil (verš 3 a dále). JDE O PRVNÍ JOBOVU TEMNOTU

Celá třetí kapitola pokračuje v tomto depresivním tónu.
4.kapitola začíná 1.cyklus dialogů, kteří začíná první Jobův přítel, Elifaz. Ten představuje tehdejší nesprávné chápání Boží spravedlnosti, jelikož tvrdí, že nevinní a spravedliví netrpí bez důvodu (verš 7).

To je však Jobův případ, který byl tvrdě zkoušen, ačkoliv byl téměř bez hříchu.

Spravedlnost bez milosti je prvním falešným náboženským argumentem, který v knize Job z úst nespravedlivých přátel zazní.
Elifaz toto tvrzení ještě doplňuje (verš 17-18) tím, že ukazuje Boha jako někoho, kdo lidem nedůvěřuje a ani nemá zapotřebí se jim s něčím svěřovat. Arogantní a spravedlivě krutý Bůh je falešnou podobou, která má Joba duchovně zlomit.

Jako závěrečnou a třetí myšlenku Elifaz dodává, že Boží tresty, které na Joba dopadly, jsou nejen spravedlivé, ale měl by za ně být rád, protože mu ukazují, že kráčel po špatné stezce a má být "napraven" (5:17-18...). Job však ví, že nic špatného neučinil.
Po těchto duchovních útocích následuje v 6.kapitole další JOBOVA TEMNOTA, kdy si tento spravedlivý muž myslí, že "jedovaté šípy Boha zcela vysály jeho duši"... (6:4).

I druhý Jobův přítel, Bildad, začne Jobovi vysvětlovat, že Bůh netrestá spravedlivé a nepomáhá těm, kteří činí špatné (8:20). To ústí v TŘETÍ JOBOVU TEMNOTU, kdy má hlavní hrdina dojem, že Bůh je despotou, jenž se neohlíží na nikoho a ničí jak zlovolné, tak spravedlivé... (9:22).

Teprve ve 13.kapitole přichází ZVRAT.
Job se rozhodne usilovat o to, aby byl jeho případ  SOUZEN OSOBNĚ BOHEM! A s hrdou vírou říká: "I kdyby mě srazil/popravil, budu v Něj důvěřovat". Zde se ukazuje skutečná hloubka Jobovy víry, která v něm přečkala i okamžiky pochyb a temnoty.

Tento krok víry vede k prvnímu a veledůležitému ZJEVENÍ, jež Job získá. V kapitole 14 ve verších 13 až 17 dochází k poznání VZKŘÍŠENÍ TĚL.

Finální vzkříšení lidí a jejich Soud se tak ukazuje jako východisko z pozemské nespravedlnosti, jíž Job (i mnozí další) trpí.
Tímto Božím zjevením začíná druhý cyklus obviňování, kdy se Jobovy přátelé snažit ho zpochybnit a svést na scestí. Job je však již zkušený a tak skrze mnohé útrapy dochází k dalšímu zjevení.

DRUHÉ ZJEVENÍ, jež mu je sesláno jako jiskřivá naděje, je VÍRA V ADVOKÁTA V NEBI a v Nebeskou knihu, jež zaznamenala všechny jeho skutky, jež budou spravedlivě posouzeny (16:19-21).

Celý proces se opět opakuje a vrcholí TŘETÍM ZJEVENÍM, kdy Job pozná skrze vlatní svědectví, že VYKUPITEL ŽIJE A BUDE V POSLEDNÍCH DNECH STÁT NA ZEMI (19:25-27).

Tato víra ve Spasitele Ježíše Krista ho ochrání před veškerým zlem, které se na něj ve světě valí a snaží se ho zdolat.
V příštím a závěrečném díle popíšu konec celého příběhu, včetně dramatického vyvrcholení a souboje Satana a Boha o Jobovu duši. Také lépe pochopíte, jak tato třetí část souvisela s obřadem Obdarování.. Do té doby o tom můžete přemýšlet.


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)sobota 11. října 2014

Chrámové penalty 1 - PLÁN SPÁSY

Plán spásy je příběh toho, jak jsme se jako duchové dostali z přítomnosti našich Nebeských rodičů na Zem a jak se odtud můžeme dostat zpět do jednotlivých nebeských království. Pokud jeje neznáte, doporučuji jej nastudovat, abyste se v tomto textu orientovali. 

Chrámové penalty byly určité přísahy, jež byly součástí chrámového obřadu v Ježíšově církvi.


Jelikož nejsou penalty závazným prvkem spasení, byly pro svou kontroverzi a další důvody vypuštěny. Přesto obsahují mnohé symbolické prvky. O těch budu dnes v krátkosti mluvit.
Chrámové penalty symbolizují "tresty" a dopady, které pro nás má vyzrazení a ZRADA chrámových smluv jako takových. Lidé si často mysleli, že jde o nějaké skutečné "pozemské" tresty, které členům hrozí, a pro toto nedorozumění bylo po čase od penalt upuštěno.

Penalty ve skutečnosti nejsou ukázkou časných trestů, nýbrž TRESTŮ DUCHOVNÍCH A VĚČNÝCH.
Penalty a přísahy se vykonávaly vždy při konkrétní chrámové smlouvě, kterou člen Kristovy církve uzavíral s Bohem, naším Otcem v nebi.


První Chrámová penalta se týkala našeho hrdla a symbolizovala jeho "podříznutí".
Tato penalta nás vrací na samotný počátek našich dějin, kdy se v Nebi odehrála veliká Rada. 

Při té byl Ježíš Kristus zvolen naším vůdcem a Spasitelem a Lucifer se proti tomuto rozhodnutí vzbouřil. Duchové všech lidí - děti Boží - se při tomto konfliktu museli rozhodnout, zda budou následovat Krista nebo zda budou následovat Satana. 
Toto první a nejdůležitější rozhodnutí, které jsme všichni učinili, se ukazuje právě skrze první penaltu, jež se týká ZÁKONA KRISTOVY OBĚTI.

Ti, kteří se nerozhodli správně (Lucifer a jeho následovníci - démoni) byli odříznutí z přítomnosti Boží navěky. Ztratili svého vůdce - Krista - který je dle Bible naší HLAVOU, a tím nikdy nezískají možnost mít fyzické tělo. 

To je smysl první penalty.
Druhá penalta ukazuje další rozhodnutí, které každý z nás v životě učiní. 

Jejím zobrazením je VYTRŽENÍ SRDCE Z NAŠÍ HRUDI.
Co je jejím duchovním smyslem?

My všichni, kteří žijeme na Zemi, jsme prošli první zkouškou. Nebyli jsme odsouzeni první penaltou a máme nyní před sebou důležitou volbu - ZDA BUDEME VĚŘIT A DODRŽOVAT ZÁKON EVANGELIA - dobrosrdečnosti - NEBO ZDA BUDEME ŽÍT SOBECKY.

Ti, kteří budou žít pouze podle svých vlastních chutí a tužeb a budou následovat své vlastní Ego, dojdou po vzkříšení spasení v tzv. telestiálním království. Tam budou žít jako andělé, relativně šťastní, ale navěky budou mít ve svém srdci smutek, že nevyužili svého božského potenciálu.

To je smysl druhé penalty.
Ti, kteří se rozhodnou následovat zákon oběti i zákon evangelia, mají svatou povinnost a úžasnou možnost dodržovat Boží přikázání. z nichž je jedno, které je však naprosto esenciální a podle Písem je vrcholnou ukázkou naší víry a oddanosti Bohu.

Jde o ZÁKON CUDNOSTI, které znamená, že nebudeme mít žádné sexuální kontakty mimo manželství. 

Proč je toto přikázání tak důležité? Protože souvisí s naším závěrečným krokem k Oslavení.
Ti, kteří toto přikázání (včetně těch předchozích) dodržují, získají přístup ke svému věčnému potenciálu a stanou se jako Bohové, zabydlující svým duchovním potomstvem nekonečné světy. 

Ti, kteří však zákon cudnosti nedodrží, podléhají duchovnímu trestu třetí penalty, která je symbolizována rozříznutím našeho lůna a vyvržením našich plodivých schopností. 
Pokud totiž nebudeme dodržovat Zákon cudnosti, budeme po vzkříšení zařazeni do terestriálního nebe, kde budeme žít jako mocní andělé, ale nezískáme klíč ke svým nekonečným božským schopnostem VĚČNÉHO PLOZENÍ.

To je smysl třetí penalty.
Ti, kteří podléhají zákonu Kristovy oběti, zákonu evangelia srdce a zákonu cudnosti, budou vzkříšeni jako celestiální bytosti, které nepodléhají ŽÁDNÉ PENALTĚ.

Smyslem našeho náboženství a smyslem Plánu spásy je právě to, abychom usilovali o to největší požehnání, jaké můžeme získat. 

Snad vás tento blog inspiroval k tomu, abyste žili podle 3 výše zmíněných zákonů a byli jim věrní.

(Budu rád, když si mě přidáte na FB a Googlu)