úterý 27. prosince 2016

Existuje mnoho příběhů, které vypráví o temných obdobích egyptské historie, kdy nebylo žádného Pána Obou zemí (neboli faraona, který by vládl nad celou egyptskou zemí). Jedním z nich je i Kniha Maat, neboli příběh o dvou bratrech - Pravdě a Lži. Následující ukázka vypráví o tom, jak oslepený mladík Maat narazil na ovdovělou královnu.... "To vše se stalo v době, kdy král obou zemí, Faraón, zemřel, aniž by své ženě daroval syna. Po mnoha dnech truchlení vyjela Paní paláce ze svého domu a pomyslela si: „Nemám žádného syna ani muže, který by mi jej dal. Velmožové se ucházejí o mou ruku, ale tu ruku chtějí vložit do hadího chřtánu . Nemám žádného dvořana, kterému bych mohla věřit.“ Takto promlouvala ke svému srdci, když náhle spatřila pod palmou ležet Pravdu (Maat). A on byl vskutku mužem, v zemi mu nebylo podobného. Spatřila jej, jak leží ve stínu palmy; neoblečený . I řekla Paní paláce svému služebníkovi: „Podívej se na toho slepého muže, jak leží pod palmou. Spěchej k němu a udělej z něj naše dveřníka, abych jej mohla spatřit, kdykoliv budu vcházet nebo vycházet ze svého domu. Proto spěchej, neboť si přeji ho vidět“ A tak jej služebník přivedl k vozu. A když Paní paláce spatřila Maat (Pravdu) zblízka, zatoužila po něm velice silně, neboť viděla, že je krásný; dokonce celé jeho tělo. Ještě tutéž noc jej nechala Paní paláce přivést do svých komnat – tak, aby o jejich setkání nikdo kromě služebníka nezvěděl. Tu noc spal Maat s ní a poznal ji tak, jak může ženu poznat jen muž . A Paní paláce té noci počala potomka." Chcete si poslechnout celý příběh? Najdete ho na Itunes nebo Youtube: https://youtu.be/HJo6B3aWEzw


via Kristovo společenství http://ift.tt/2ib06Uc

neděle 25. prosince 2016

SLÁVA REOVA neboli Reovo svaté Oko, jež bylo přechováváno ve zlaté arše a střežil jej ohnivý had Ureus. Reova koruna byla znakem Krále lidí, vladaře nad celou zemí (Egyptem). Zpočátku vládli Egyptu bohové - děti prvotního Stvořitele Atuma neboli děti našeho nebeského Otce Ra.Nejvyšší však viděl, že jejich vášně i skutky jsou podobné těm lidským. Hřích vstoupil skrze touhu a žárlivost, což způsobilo velký rozkol mezi bohy. Tehdy se jeden z božských synů pokusil ukrást korunu Nejvyššího a usednout s ní na Svatý trůn. Co se stalo poté můžete zjistit v naší ukázce z Knihy Geb, jež bude součástí Svaté bible egyptské a je už nyní k poslechu na Itunes nebo Youtube https://youtu.be/pV1BDspvY6I. "Tehdy se do království vrátil Geb. Putoval přes celou zemi, aby našel Nut, ale nebyla k nalezení. Když však došel do paláce, spatřil Tefnut, a spatřil v ní její dceru (Nut); i zahořel k ní velkou touhou, ano, dokonce ke své vlastní matce. I zmocnil se jí proti její vůli a dělal s ní, co se mu zlíbilo. Nechal se prohlásit za krále a zmocnil se všeho, co dříve patřilo jeho otci Šuovi. Nic z toho pak nekonal s očima obrácenýma ke svému Otci Ra. Když vládl paláci po 9 dní a myslel si, že jej (božští) otcové a matky nevidí, rozhodl se zmocnit koruny – velikého královského Ureu . Společně s těmi, kteří jej následovali, se Geb přiblížil ke klenotu, aby se jím korunoval, když tu náhle Ureus ožil a vydechl svůj ohnivý plamen. Všichni, kteří byli s Gebem, padli k zemi mrtví, a on sám byl těžce znetvořen; dokonce trvale. Tehdou sestoupil jeho otcové, Šu a Ra; oba oděni slávou a mocí. I zeptali se svého syna těmito slovy: „Co činil tvůj otec Šu, když poprvé usedl na trůn svého otce Atuma?“ A Geb odpověděl: „Pobil všechny děti (zlého hada) Apopa i všechny, kteří zranili jeho otce Atuma.“ I zeptali se podruhé: „A co činil tvůj otec Šu poté, když znovu usednul na trůnu svého otce Atuma?“ A odpověděl jim Geb znovu: „Přiváděl do měst vodu, spravoval nómy , budoval městům ochranné zdi a stavěl chrámy na jihu i na severu.“ I zeptali se ho potřetí: „A proč nečiníš tak, jak činil tvůj otec?" Děkuji Haně Sládkové za grafickou podobu.


via Kristovo společenství http://ift.tt/2hePxgO

pátek 23. prosince 2016

KNĚŽSTVÍ BOŽÍ podle Egypťanů - svatá moc, předaná lidem v Knize Thovt (audio verze knihy: https://youtu.be/GYmSf24zZ6I). Její děj se odehrává poté, co Bůh Ra (Otec) odešel se svou fyzickou schránkou ze země, zklamaný lidma a jejich nevděčností. Následuje ukázka ze Svaté bible egyptské: Thovt se zeptal: „Jakou pomoc dáš svým dětem proti potomkům Červa (Apopa)?“ A Ra odpověděl: „Předám ti moc, kterou daruješ lidem; a budou se bránit červům (hadům). Vezmu svá slova, ano, dokonce svá Svatá slova, a předám je lidem. Vskutku, v mých Slovech je síla. Nestane se tak však, pokud se mnou nebudou sjednoceni , jak bylo pro ochranu Veškerenstva uzákoněno těmi, kteří byli přede Mnou...“ A Thovt řekl: „Prozraď mi ta slova, kterým odrazíme červy , abych je mohl předati následníkům tvého syna Osirise, který dohlíží nad lidmi .“ A na to Nejvyšší odpověděl: „Pojď se mnou; vzdalíme se světu živých, neboť tajemství se prozrazuje ve tmě. V jeskyních Duatu (podsvětí), kam přináším světlo a naději, ti odhalím svá slova. Zapiš vše, co uslyšíš, a uchovej Má slova v bezpečí. Dávám ti moc Boží, dokonce svaté kněžství Velikého Ra (Otce). A tímto způsobem budeš vysvěcovati děti lidské ke svatému kněžství: Proneseš nad ním tato slova, očistíš jeho chodidla i rty nilskou vodou , hlavu pomažeš mu svatým olejem a do rukou vložíš dýmící kadidlo . Potřeš vonnou látkou místo za jeho ušima a oblečeš jej do bílé tuniky, k níž mu dáš dvoje bílé sandály. Takto vstoupí do nového života a získá jméno, které nevyřkne. Zapečetíš jeho jazyk bohyni Maat, aby jeho slova vždy kráčela v Pravdě a Spravedlnosti . Poté, co dokončíš obřad, obdaruješ jej poznáním ohledně svatých slov kněžství (boha Ra). A kdokoliv bude v sounáležitosti s Nejvyšším a pozná tato slova, pravím: ten bude takový, jaký JÁ JSEM; dokonce Ra (Otec), a jeho rod nezanikne, nýbrž přetrvá miliony věčností.“ A Thovt zvolal: „Sláva Tobě, Pane věčnosti, Stvořiteli všeho, co přetrvá. Vždyť kdokoliv si vryje tato slova do srdce, bude mít připravené místo v nebi a bude nazýván „Věčnost“ a „Nekonečný. Sláva Tobě.“ Zajímá vás Svatá bible egyptská? Poslouchejte ji na itunes nebo třeba na youtube: https://www.youtube.com/playlist… Děkuji Haně Sládkové za grafickou podobu


via Kristovo společenství http://ift.tt/2i1q24J

pondělí 19. prosince 2016

Kniha Atumova neboli Kniha o původu Boha, zvaná také Atumovým zpěvem neboli Knihou prvního boha 1 Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru , ohledně svého původu: 2 „JÁ JSEM; 3 Ten, který přišel na svět v podobě boha Chepreho. 4 Jsem Stvořitelem všeho, co jest. 5 Na počátku času jsem se vynořil z NÚN, 6 z místa, kde jsem spočíval 7 stavu bezmocné nečinnosti. 8 Když jsem se poprvé povznesl z NÚN, 9 neměl jsem žádného místa, na němž bych mohl stát; 10 vše obklopovala bezbřehá tma. 11 Tehdy jsem byl sám, na počátku. 12 Nebylo nikoho, kdo by mi mohl pomáhat v práci. 13 Ještě jsem ze sebe nezrodil 14 boha Šu, ani bohyni Tefnut, 15 svoje první děti. 16 Ještě nebyla stvořena nebesa, 17 a ani nestála země, 18 na níž by žili mé děti a všeliké tvorstvo. 19 I vložil jsem do svého srdce přání; 20 Kouzlo, které se stalo vůlí. 21 Položil jsem základy všech věcí skrze Maat ; 22 ustanovil jsem vesmírný Řád a stvořil vše, co jest. 23 I vložil jsem základ všech věcí do svého srdce, 24 a z něj vzešly všechny rody živých věcí, 25 jež ze sebe plodily podoby sebe sama, 26 aby i ony nadále pokračovaly v tomtéž. 27 Nyní, věcí, jež jsem stvořil 28 a jež vyplynuly z mých úst, 29 bylo nepřeberně mnoho; 30 dokonce nekonečno, 31 neboť stále ještě nekončí.


via Kristovo společenství http://ift.tt/2gVuWhl

pátek 2. prosince 2016

Svatá bible egyptská - 5 teologií o původu světa

Odkud pochází Bůh? Kdo jsou jeho rodiče? Co učinil? Podle svatých egyptských Písem
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=BNVZWaoQNbw
via IFTTT