pátek 31. července 2015

David a Jonatán - Gay romance v Bibli?

Jonatán a David se zamilují:
"Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama" 
1 Samuelova 18:1  
Jonatán a David se sbližují (cenzurovaná verze):
"Jónatan svlékl svoje šaty, které měl na sobě... a poté je dal Davidovi (jako znamení smlouvy)"
1 Samuelova 18:4

 
Jonatán s Davidem uzavírají svatbu na věčnost:
"I uzavřel Jónatan s Davidovým domem smlouvu...Nadto zavázal Jónatan Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval"
1 Samuelova 20:16-17Jonatánův otec, král Saul, obviňuje svého syna z homosexuálního vztahu s Davidem:
"Saul vzplanul proti Jónatanovi hněvem a křičel na něj: "Ty synu poběhlice, což jsem to nevěděl, že si Jišajova syna vyvoluješ ke své hanbě i k hanbě klínu své matky?"
1 Samuelova 20:30 

Jonatán se loučí se svým manželem Jonatánem:
"Políbili se navzájem a společně plakali, hlavně David. „Jdi v pokoji,“ řekl mu Jonatan. „Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho ať je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem až navěky."
1 Samuelova 20:41-42
 David vzpomíná na svého milence:
"Stýská se mi po tobě, můj milovaný Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen"
2.Samuelova 1:26 


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

čtvrtek 30. července 2015

Mormonismus během života Josepha Smithe
OBŘADY ZA MRTVÉ 4 (Zákon adopce, Homosexuální svatby) - otázky a odpovědi 
OBŘADY PRO MRTVÉ

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?

Potřebují mrtví předobřady?

Potřebují mrtví garment?

Potřebují mrtví Obdarování v zastoupení živého?

Potřebují být mrtví vysvěceni ke kněžství?

K čemu slouží pečetící moc?

Vzniká pečetění také automaticky, nebo jen skrze obřad?

Proč bylo ustanoveno pečetění rodin?

Kdy je potřebné vykonat pečetění mrtvého páru?

Proč má Oddíl 132 (zjevení o polygamii) tolik problematických pasáží?ZÁKON ADOPCE

Co je to duchovní adopce?

Prorok Joseph Smith ustanovil duchovní adopce jako princip celestiálních (nebeských) rodin. V celestiálním království je možné mít více rodičů (více matek i otců). Biologičtí rodiče jsou v nebi připečetěni automaticky (skrze narození dítěte - viz výše). Duchovní rodiče mohou být jakýkoliv lidé, kteří jsou pro danou osobu (připečetěné dítě) důležití. Takto Joseph Smith se svou manželkou Emmou slíbili připečetit mladou černošskou dívku (Jane Elizabeth Manning James) k sobě jako svou dceru.

Proč byla duchovní adopce opuštěna?

Zákon adopce byl mormonskou (LDS) církví praktikován mezi lety 1846-1894, ovšem pouze pro muže (nositele kněžství). Tato diskriminační metoda byla nakonec zcela opuštěna.

Proč byl Zákon adopce zkorumpován?

Joseph Smith nestihl před svým zavražděním Zákon adopce praktikovat (Chrám v Navoo byl dokončen až po jeho smrti). Následný vůdce LDS církve, Brigham Young, nebyl během posledního půl roka Prorokova života přítomen (byl na misii) a tudíž neměl vlastní zkušenost ani znalost o tomto učení. Pokusil se tuto nauku znovuzřídit po Smithově smrti, ale plnému využití adopčních obřadů bránilo diskriminační vysvěcování ke kněžství (vysvěcováni byli pouze muži, ačkoliv každá žena získávala Melchisedechovo kněžství skrze Obdarování).

Týká se Zákon adopce někoho dalšího, kromě rodičů a dětí?

Zákon adopce je možné užívat ve všech rodinných vazbách. Je tudíž možné připečetit k sobě 2 muže jako bratry nebo 2 ženy jako sestry etc. Pečetící moc umožňuje, aby byla tato vazba považována v nebi za rovnou té biologické.

PEČETĚNÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

Je možné připečetit k sobě 2 muže nebo 2 ženy jako manžele/manželky?

Ano, toto je možné. Jde o praxi, kterou nacházíme v Písmech a která byla učena Prorokem Josephem Smithem.

Které osoby v Písmech měly stejnopohlavní svatbu?

Král David (který praktikoval Zákon plurálních manželství) se před Bohem spečetil se svým milencem Jonatánem (Saulovým synem). Po jeho smrti žil pravděpodobně již jen se ženami.
Schválil někdy Joseph Smith stejnopohlavní manželství?

Ano. Joseph Smith tajně praktikoval stejnopohlavní pečetění. Podrobné informace, včetně příkladů, historických zdrojů a jmen daných osob najdete v publikaci mormonského historika Michaela Quinna "Same-Sex Dynamics Among Nineteenth-Century Americans: A Mormon Example".

Proč se o stejnopohlavních manželstvích nemluví?

Sociologické a historické důvody jsou podrobně rozvedeny ve studii Michaela Quinna. Hlavními důvody byla změna vnímání sexu a sexuality a opuštění polygamie. Podobný osud měla také polyandrie (praxe, kdy 1 žena měla více manželů - součást posvátné polygamie).

Jak mohl nějaký mormonský historik zveřejnit informace o stejnopohlavních párech?

Michael Quinn byl oficiálním historikem LDS církve. Během své práce v archivech církve narazil (podobně jako neteř prezidenta Davida O´McKaye) na kontroverzní informace, které se i přes výhružky a nátlak církevních vedoucích rozhodl vydat veřejnosti. V 90.letech 20.století byl za tyto a mnohé další publikace (například o praktikování polygamie mormonskými vedoucími po Manifestu v roce 1890) exkomunikován z LDS církve.(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
čtvrtek 23. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 3 (Pečetění manželů, rodin a polygamie) - otázky a odpovědi
OBŘADY PRO MRTVÉ

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?

Potřebují mrtví předobřady?

Potřebují mrtví garment?

Potřebují mrtví Obdarování v zastoupení živého?

Potřebují být mrtví vysvěceni ke kněžství?


PEČETĚNÍ RODIN

K čemu  slouží pečetící moc?

Pečetící moc slouží k přepisování nebeských záznamů ohledně živých či mrtvých.

Vzniká pečetění mezi lidmi automaticky, nebo jen skrze nějaký obřad?

Děti jsou při narození automaticky zpečetěny ke svým matkám (biologická vazba). Pokud jsou rodiče oddáni (mají svatbu), je dítě automaticky připečetěno i ke svému otci. Z toho důvodu se v Malachiášově proroctví zmiňuje pouze nutnost spojit otce a děti, nikoliv matky a děti.
  • Joseph Smith:  "Eliáš... obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich... aby země nebyla stižena prokletím... Země bude stižena prokletím, pokud nebude stmelující článek nějakého druhu... mezi otci a dětmi. A vizte, co je onou věcí? Je to křest za mrtvé." Oddíl 128Kdy je potřebné pečetit celou rodinu pomocí obřadu?

Pečetění rodin (matka, otec, děti) je esenciální v případech, kdy nejsou rodiče a děti biologicky spojeni (například adoptováni). Tyto obřady lze provádět i v zastoupení za mrtvé. Je doporučené (nikoliv nutné) pečetit spolu rodiny, kde nebyli rodiče při narození dítěte oddáni (doporučeno kvůli pečetící vazbě mezi otcem a dětmi).

Proč bylo ustanoveno pečetění rodin?

Hlavním důvodem ustanovení pečetění rodin Josephem Smithem byly pozemské a duchovní adopce. Pozemské adopce se řeší klasickým pečetěním rodiny (viz. výše).

Proč se dnes v chrámech pečetí všechny mrtvé rodiny?

Pečetění rodin, jejichž členové jsou všichni mrtví, začalo být praktikováno teprve ve 20.století. Šlo o další krok v řadě pokřivení a korumpace původních nauk a obřadů, jež ustanovil Prorok Joseph Smith.
PEČETÍCÍ (VĚČNÉ) SVATBY

Kdy je potřebné konat pečetění za mrtvé páry (svatby pro mrtvé)?

Pečetění mrtvých párů je potřebné v případech, kdy nebyly dané osoby během svého života oddány (žily "na hromádce").

Proč Joseph Smith ustanovil věčné svatby pro živé, pokud není nutné pečetit mrtvé, kteří byli oddáni pouze na čas?

Věčné svatby jsou lepší variantou a náhradou dočasných svateb. Jejich smysl přišel spolu s plurálním manželstvím (polygamií), aby bylo možné oddávat muže či ženu k více partnerům/partnerkám, což nebylo z legálního hlediska možné docílit běžnými svatbami (zákony Spojených států neumožňovaly polygamní svazky).
Proč má Oddíl 132 ("zjevení o polygamii" tolik problematických pasáží (jako povolení konkubín, zavržení polyandrických žen, výhružky Emmě Smithové, zavržení všech ne-mormonských obřadů etc.)?

Oddíl 132 se stal součástí Nauky a Smluv až dlouho po Josephově smrti (1876 - krátce před smrtí Brighama Younga). Polygamie byla mormonskými vůdci až do roku 1852 popírána. Oddíl 132 nebyl finální verzí zjevení. Z tohoto a mnoha dalších důvodů (viz. problematické pasáže) Joseph Smith osobně spálil  originální zápis (dokument) tohoto "zjevení" (před očima své manželky Emmy Smithové).

Proč nechal Brigham Young v Oddílu 132 problematické pasáže?

Brigham Young odmítal Josephovo původní text měnit (z respektu vůči Prorokovi), ačkoliv pasáže o konkubínách (a některé další pasáže) neuznával, nepraktikoval a zakázal používat v praxi. Mezi další důvody také patřila roztržka mezi Youngem a Emmou Smithovou (a církví Prorokova syna, Josepha Smithe III., která polygamii neuznala).


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

pondělí 20. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 2 (Předobřady, Obdarování, Kněžství) - otázky a odpovědi


 


OBŘADY PRO MRTVÉ

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?PŘEDOBŘADY

 

Potřebují mrtví "předobřady" (initiatory)?

Ne, mrtví nepotřebují požehnání, která se předávají jen živým lidem.

Kdy byly "předobřady" pro mrtvé zavedeny? 

Ve stejné době jako Obdarování pro mrtvé (viz níže).

Potřebují mrtví získat garmenty "v zastoupení"?

Mrtví nepotřebují garmenty. Mrtví nemají tělo.

Potřebují mrtví získat své chrámové jméno v zastoupení?

Chrámové jméno, stejně jako garment a s ním spojené obřady, jsou prospěšné pouze pro živé. Chrámové jméno není naším celestiálním (nebeským) jménem. Je pouze pozemským zjevením pro nás samotné, zatímco žijeme ve své zkoušce (pod závojem zapomnění). Mrtví nemají závoj = pamatují si svou předsmrtelnou existenci i své skutečné jméno (odlišné od chrámového).


OBDAROVÁNÍ

Potřebují mrtví Obdarování (endowment)?

Ne, mrtví nepotřebují projít v zastoupení živého tímto obřadem. Obdarování se týká především znalostí, které se máme naučit. Tyto znalosti mrtvým nepomohou "v zastoupení" živého - potřebují se je naučit sami v duchovním světě.

Potřebují se mrtví učit tokeny, hesla a znamení kněžství v zastoupení živých?

Mrtví nepotřebují, aby se za ně živí lidé v zastoupení naučili tokeny, hesla a znamen kněžství, jelikož se je musí naučit sami v duchovním světě.

Potřebují mrtví tělo živého v zastoupení, aby mohli během Obdarování projít chrámovou oponou (a předat Bohu fyzicky tokeny kněžství)?

Ne, mrtví nepotřebují, aby za ně živí lidé v zastoupení předali tokeny (stisky) kněžství. Lidé nejsou exaltováni díky tomu, že u chrámové opony fyzicky předají tokeny kněžství. Živí lidé v Chrámu prochází "zkouškou u opony", aby se ověřilo, zda si pamatují své tokeny a hesla kněžství, která použijí až po smrti a vzkříšení u celestiální (nebeské) brány.

Kdy se zavedlo Obdarování za mrtvé?

První Obdarování za mrtvé (doprovázené předobřady za mrtvé) bylo vykonáno v roce 1877 (34 let po smrti Josepha Smithe a ve stejném roce, kdy zemřel Brigham Young).

Proč byly ustanoveny Obdarování  a předobřady pro mrtvé?

Vznikly z potřeby toho, aby se živí členové lépe naučili nauky, prezentované během Obdarování. Jelikož nemohli projít Obdarováním znovu "za sebe", začala praxe procházení tímto obřadem v "zastoupení za mrtvé".
KNĚŽSTVÍ

Je nutné vysvěcovat mrtvé ke kněžství?

Mrtvé není nutné vysvěcovat ke kněžství.

Kdy se začalo vysvěcovat mrtvé ke kněžství?

Mrtví začali být hromadně vysvěcováni ke kněžství z důvodů obdarování pro mrtvé (1877 a dále).

Proč se zavedla praxe vysvěcování mrtvých ke kněžství v zastoupení živých?

Cestu tomu otevřel John Taylor (třetí prezident CJKSPD), který pokřtil některé americké prezidenty (1876) a následně je vysvětil jako Vysoké kněze (jako symbol úcty k nim). Tento precedens vysvěcování mrtvých se později stal běžnou praxí, která nebyla a není postavena na žádném zjevení ani nauce v Písmech (podobně jako jiné obřady pro mrtvé - kromě křtu, který je dle Josepha Smithe Eliášovým pečetícím řetězcem mezi mrtvými a živými).(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 sobota 18. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 1 (Křest, Konfirmace) - otázky a odpovědi

OBŘADY PRO MRTVÉ 

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Obřady pro mrtvé (nebo za mrtvé) se konaly nebo konají ve většině světových náboženství. V mormonské tradici tuto praxi započal prorok Joseph Smith.

Písma:

  • Joseph Smith: "A opět, dávám vám slovo ve vztahu ke křtu za mrtvé vaše..." Oddíl 127

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Jediné potřebné spásné obřady jsou KŘTY. Joseph Smith učil, že pečetící řetězec lidstva vzniká skrze křty za mrtvé (nikoliv všeobecné pečetící obřady, které dnes praktikuje LDS církev). Joseph Smith učil, že Eliášovo kněžství se týká křtů za mrtvých.

 Písma:

  • Ježíš Kristus: "A opět (potřetí), pravím vám, musíte činit pokání a býti pokřtěni ve jménu mém a státi se jako malé děti, jinak nemůžete nikterak zděditi království Boží. Vpravdě, vpravdě pravím vám, že toto je nauka má... a kdokoliv bude oznamovati více nebo méně nežli toto a bude to vydávati za nauku mou, ten přichází od zlého a není postaven na skále mé." 3.Nefi, kapitola 11
  • Joseph Smith:  "Eliáš... obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich... aby země nebyla stižena prokletím... Země bude stižena prokletím, pokud nebude stmelující článek nějakého druhu... mezi otci a dětmi. A vizte, co je onou věcí? Je to křest za mrtvé." Oddíl 128
KŘTY 

Jak zjistíme, zda křest zafungoval správně?

Duch mrtvého člověka si sám volí, zda křest přijme, nebo ne. My jako živí pomocníci mrtvých to nemůžeme ověřit. Duch Svatý nám však může dát pocit - potvrzení toho, že mrtvé se z obřadů radují.

Jak se křest za mrtvé provádí?

Provádí se stejně, jako křest živých. Namísto mrtvého je někdo v jeho zastoupení.

Je nutné vykonávat křty za mrtvé v Chrámu?

Není to nutné, ale pokud mají křtěný i křtící možnost vykonat obřady v Chrámu, mají toho využít. Není-li jim to však z nějakého důvodu umožněno (Chrám není postaven, není k dispozici, není povoleno vstoupit...), přijímá Pán i křty za mrtvé, konané v přírodě.

Vykonávaly se křty za mrtvé někdy v přírodě, nebo jde o "novinku"?

První křty za mrtvé v této dispensaci, prováděné pod dohledem Josepha Smithe, byly vykonávány v řece. Praxe křtít mrtvé v Chrámu přišla až později.

Je nutné mít Obdarování k tomu, abych mohl vykonávat křty za mrtvé?

Ne, ke křtu mrtvých je nutné pouze kněžství. Joseph smith začal křty za mrtvé praktikovat v roce 1840. První Obdarování zavedl v roce 1842. Dnešní pravidlo LDS církve je pouze moderním výmyslem.


KONFIRMACE 

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?

Ne, není to nutné. Konfirmace se týká přijetí do církve na Zemi a Dar Ducha Svatého má smysl jen pro osoby, které ještě mají své tělo. V duchovním světě mnohé z těchto darů ztrácejí smysl. Duchové mrtvých mohou Ducha Svatého vidět - nepotřebují jeho neviditelné dary, jelikož je mohou v duchovní říši přijmout viditelně a vědomě (živí mají závoj, který jim znemožňuje vidět své pravé duchovní dary).

Není konfirmace křest ohněm, který je podle Písem nutnou součástí křtu?

Ne. Předání Daru ducha svatého v Písmech není totožné s "křtem ohněm" nebo "křtem Duchem Svatým". Jde o naprosto odlišné jevy (které se mohou, ale většinou nemusí, odehrát v totožný okamžik). LSD církev v průběhu 20.století oba termíny smísila a zmátla tak jejich význam.

Písma:

  • Ježíš Kristus: "A poté co budete pokřtěni (ve vodě), vizte, pokřtím vás ohněm a Duchem Svatým..." 3.Nefi 12.
  • Ježíš Kristus je tím, kdo nás křtí ohněm a Duchem Svatým v protikladu k učedníkům, které vysvětil k předávání Daru Ducha - "Tomu, na koho vložíte ruce, dáte Ducha Svatého"
  • Ježíš Kistus: "A ti, kteří sestoupí do hlubin pokory a budou pokřtěni, budou navštíveni ohněm a Duchem Svatým..." 3.Nefi 12 - Nezmiňuje se předání daru ducha vkládáním rukou, ale o spontánním navštívení ohněm a Duchem.
  • Ježíš Kristus: "A kdo ke mě přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toho pokřtím ohněm a Duchem Svatým". Ježíš Kristus křtí ohněm, v protikladu k učedníkům, kteří mají předat Dar Ducha. 3.Nefi 9
  • "...Stejně jako byli Lamanité...pokřtěni ohněm a Duchem svatým, a nevěděli o tom." 3.Nefi 9 Nevěděli o tom, že byli pokřtěni ohněm a Duchem, v protikladu k tomu, kdyby jim byl předán Dar Ducha vkládáním rukou.
  • Helaman: "A vizte, Svatý duch Boží sestoupil s nebe a vstoupil do srdce jejich, a oni byli naplněni jakoby ohněm..." Helaman 5 Svatý Duch sestoupil spontánně, v protikladu k viditelnému a církví kontrolovanému úřadu konfirmace, neboli předání Daru Ducha(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

pátek 17. července 2015

Korán - slovo Boží nebo slovo lidské?Literární a historický rozbor Koránu zcela jasně vyvrací tradiční mýty muslimů o "nikdy nezměněném Koránu". Samotný Korán mluví o změnách v textu, které jsou zcela evidentní. Prakticky žádná kapitola Koránu není jednolitého charakteru a obsahuje verše z různých období Mohammedova života.

1. Mohammed osobně během svého válečnického období měnil původní texty zjevení (měnil "zjevené slovo Alláha"?). Vkládal do nich tématicky i teologicky odlišné koncepty, které měnily zcela zásadní pilíře Islámu (jako například koncept "svobody náboženství", který Mohammed nahradil přikázaným náboženstvím - Islámem, nebo koncept "svobodné vůle člověka", který Mohammednahradil predestinací a naprostou závislostí na rozhodnutích Boha).

2. Koránský text nikdy neměl jednotnou podobu. Byl spíše souborem Mohammedových výroků, které si on sám ne vždy zcela obstojně pamatoval (jak zmiňuje samotný Korán, který přiznává, že Mohammed některé verše "zapomněl" a nahradil jinými).

3. Korán káže POKORU, ale zatímco ve starých textech znamená ochotu být vydán napospas posměchu druhých a nespravedlivě trpět, v pozdějším období znamená naprosté podřízení koránským zákonům a trestům a jejich vynucování na druhých.

4. Korán není "Knihou míru a pochopení" - kapitola s názvem "ZHYŃTE", kde Mohammed svým nepřátelům předpovídá useknutí rukou, spálení ohněm a oběšení na provazu z palmových vláken, je toho jasným důkazem.

5. Korán nenásleduje "pravé učení Ježíše, syna Mariina", jak tvrdí muslimové. Korán vůbec nebrání smrt nespravedlivě ukřižovaného, nýbrž přímo v textu vyzývá k ukřižování Mohammedových protivníků. Sám Ježíš by byl za svoje slova o Synu Božím podle koránským zákonů tvrdě potrestán a pravděpodobně ukřižován stejně, jako se mu to stalo mezi Izraelity.

6. A to nejzásadnější - Korán nebyl slovo od slova nadiktován Bohem, natož andělem Gabrielem, jelikož obsahuje dialogy mezi Mohammedem a andělem, dialogy mezi Mohammedem a Bohem, dialogy mezi Mohammedem a jeho následovníky, dialogy mezi Mohammedem a jeho nepřáteli etc.


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

neděle 12. července 2015

Elkenah
Jako první z "modlářských bohů" na Faksimilii 1 je zmíněn Elkenah. Tento bůh reprezentuje v Abrahámově knize nejen jednu z kanop, ale také boha chladejského kněze (který je v textu popsán slovy "A kněz boha Elkenah byl taktéž knězem Faraóna"). Jde pravděpodobně o kanaanského boha El, který byl stotožněn s egyptským božstvem (Kebehsenufem) a převzat chaldejským kultem.[On the Names of the Four Canopic Jars in Facsimile 1; Kerry A. Shirts]
Na Faksimilii 1 je jeho jméno zmíněno třikrát, v textu první kapitoly Knihy Abrahamovy sedmkrát (nejčastěji ze všech bohů). Je vždy jmenován jako první. V textu knihy není občas zcela jasné, zda je Elkenah pouze jméno modlářského boha, nebo zda je také pojmenováním konkrétního místa, odkud daný bůh pocházel (v angličtině, v níž Joseph Smith Knihu Abrahamovu zapsal, se jedná o lingvistický rozdíl mezi "the god Elkenah" a "the god of Elkenah"). V záznamech Josepha Smithe bylo jméno tohoto boha nejprve zapsáno jako "Elkkeen", "Elk-kener"a "Elk-Keenah". Při pozdější revizi bylo jméno upraveno do dnešní podoby (Elkenah).

Původ jména

V Bibli nacházíme několik postav s podobným jménem[1.letopisy 9:16, Exodus 6:24, 1.letopisy 12, 1.letopisy 6, 1.letopisy 15, 2.letopisy 28, 1.Samuelova 1:1]. V základním překladu toto jméno (El-qanah) znamená něco jako "(bůh) El to zajistil".[Židovská encyklopedie jména Elkenah]
Jiní badatelé uvádí, že jméno El-qanah znamená "bůh stvořil". Samotné slovo "el" znamená v překladu bůh" (ačkoliv je zároveň samostatným názvem kanaanského boha) [El, asyrsky ilu. Běžné označení či jméno boha. Často ve spojení s přívlastkem (např. žárlivý bůh/el). Gen14:20, Exo20:05, Deu4:24 a bylo podobně jako v případě boha Elkenah používáno jako součást teoformních jmen (Eleazar, Ezechiel, Daniel...).Jméno Boží ("EL") můžeme najít i v samotném pojmenování národa Izrael ("ten, kdo zápasí s bohem").[Wells, John C. (1990). Longman pronunciation dictionary. Harlow, England: Longman. p. 381.]
Někteří badatelé spojují toto jméno s bohem El-kuni-irsa ("bůh, který stvořil zemi"), kterého nacházíme v chetitském textu a který je pravděpodobně totožný s fénickým "(e)´l qen´rs" ("bůh, stvořitel země") a akkadským "il-gi-na" a "Ilu-qana". [Johannes C. de Moor, “El, the Creator,”; The Bible World: Essays in Honor of Cyrus H. Gordon, ed. G. Rendsburg et al. (New York: KTAV, 1980), 176][Albright YGC, pp. 46, 107, n. 32][R. Clifford, CBQ, 33;222][A Cultural Background of the Book of Abraham" -- John M. Lundquist] V izraelských textech je tentýž božský titul zapsán hebrejsky jako Elyon konei shamayim va-aretz ("Nejvyšší Bůh bohů, stvořitel nebe a země").[Authentic Ancient Names and Words in the Book of Abraham and Related Kirtland Egyptian Papers; John Tvedtnes; 5 August 2005; 2005 FAIR Conference, str 7.]
Podle egyptologů by se slovo "qen" nebo "qeni" v syropalestinském prostředí četlo jako "ken/y".[Nibley, "Facsimile No. 1 by the Figures," in "Improvement Era,",August 1969] Egyptský kořen "qen" znamená v překladu "mocný" a je užíván ve jménech mnoha blízkovýchodních králů. Koncovka "ah" ve jménu Elkenah je typickým přenosem egyptského jména do kanaanských jazyků.[Nibley - Aug. 1969, p. 141] Kanaan byl egyptskými nazýván "Kinahhi"[Katolická encyklopedie], a proto nazývali boha kanaanu jednoduše jako "boha kenah" - "El-kenah" (viz úvodní odstavec o možnosti, že Elkenah je název místa, odkud modlářský bůh pocházel).
Středověký židovský učenec (konvertita ke křesťanství) Bar-Hebraeus tvrdil, že podle židovské tradice přijali během života Abrahámova otce Teraha egypťané chaldejský kult, pro nějž Terah vytvořil modlu hlavního boha "Kena" (nebo také "Kenose").[Bar Hebraeus, Ecclesiastical Chronicle (ed. Abeloos and Lamy), ii.] Islámská historie taktéž tvrdí, že Terah byl výrobce model pro svůj lid.[Stories of the Prophets, Ibn Kathir, Abraham and his father] V Knize Abrahamově se v první kapitole píše o tom, že Abrahámův otec svého syna předal kněžím chaldejského kultu.
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
sobota 11. července 2015

Egyptské kanopyNa faksimilii 1 se pod oltářem nachází čtveřice sošek. Jde o egyptské kanopy, užívané při mumifikaci a obětování (Spencer, p. 115). Každá z nádob reprezentovala jednoho ze synů egyptského boha Horuse (Shaw and Nicholson, p. 60) a reprezentovala orgán, který je nutné ze zemřelého vyjmout a zachovat pro jeho vzkříšení (Budge, p. 240).
Někteří badatelé vidí spojitost mezi 4 symbolickými zvířaty egyptských kanop a 4 zvířecími bytostmi, které se nachází v některých částech Bible. Tyto bytosti podle knihy Ezechiel a Zjevení Janova stojí pod Božím trůnem. Mormonský archeolog Hugh Nibley vyslovil tezi, že Lví sedačka v egyptském prostředí symbolizuje faraonův božský (exaltační) trůn a tudíž obsahuje stejnou symboliku, jako Jehovův trůn v Bibli. Biblický příběh o Abrahámovi obsahuje podobnou symboliku, spojenou s blízkovýchodním pojetí obětních oltářů a zvířat (THE THREE FACSIMILES FROM THE BOOK OF ABRAHAM Hugh W. Nibley (1980); Daniel C. Peterson, "News from Antiquity,Ensign (January 1994), 16).
4 zvířecí postavy pod trůnem se nachází také v Apokalypse Abrahámově (XVIII) (Michael D. Rhodes, "The Joseph Smith Hypocephalus...Twenty Years Later), apokryfu z 1.století n.l., kde je taktéž zmíněný andělský pták, sestupující k Abrahámovi (viz ptačí duch).
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
pátek 10. července 2015

3 řády kněžství v mormonismu
Mormonismus je založený na myšlence, že existuje MOC KNĚŽSTVÍ - tedy moc a pravomoc od Boha, kterou se rozhodl předat lidem. Skrze tuto moc mohli proroci a svatí muži v minulosti (i současnosti) konat zázraky a úžasné činy. 
Joseph Smith v průběhu své 14ti leté služby získal několik různých řádů kněžství. Některá jsou známá díky tomu, že je hlavní mormonská církev (LDS) používá i dnes, zatímco jiná jsou prakticky neznámá, jelikož zmizela v černé díře cenzurování a potlačování vlastní historie (viz John A. Tvedtnes, The Patriarchal Order of Priesthood, April 19, 2000)

Přibližně rok před svou smrtí prorok Joseph Smith učil, že "existují 3 veliké řády kněžství" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sec. 6, pp. 322–2.; History of the Church 5:554–55).


Tyto 3 řády reprezentují posvátnou trojici mocí a nezahrnují menší přídavky ke kněžství (jako například "kněžství Eliášovo", které se dnes za samostatné kněžství vůbec nepovažuje...) (History of the Church 6:254).


Prvním řádem kněžství je tzv. LÉVITSKÉ KNĚŽSTVÍ, nazývané také Áronovo. 
Toto kněžství vlastní moc k vnějším obřadům spásy a je předáváno bez přísahy (v Izraeli bylo předáváno pokrevně mezi Levity). Skrze Áronovu moc můžeme konat křty, uzavírat svatby živých nebo žehnat Večeři Páně (eucharistii). Obsahuje vše, co je nutné k "časné spáse lidí".

Áronovo kněžství řídí úřady biskupa, kněze, učitele a jáhna.

Druhým řádem kněžství je tzv. PATRIARCHÁLNÍ KNĚŽSTVÍ, nazývané také Abrahámovo.

 


Toto kněžství vlastní moc k chrámovým obřadům exaltace a je předáváno s přísahou (ačkoliv mezi Semity bylo předáváno taktéž z otce na syna - Abraham 1:2-5; Abraham 1:18-19; Abraham 1:25-27; Teachings of the Prophet Joseph Smith, § 1, pp. 38–39.). Skrze Abrahámovu moc můžeme přijíat klíče Obdarování, tokeny kněžství, znamení kněžství, hesla kněžství, pravomoc k pravému řádu modliteb (= chrámovému modlitebnímu kruhu) a především schopnost "kráčet s Bohem" tak, jak to činil Abrahám v Bibli (Joseph Smith Diary, August 27, 1843).

Abrahámovo kněžství řídí úřad patriarchy (Joseph Smith, ordination of Joseph Smith sr., 8 December 1833, Joseph Smith 1976 ed., 38-39; Nauka a Smlouvy 107:39-57)

Třetím a nejvyšším řádem kněžství je tzv. KNEŽSTVÍ SYNA BOŽÍHO, nazývané Melchisedechovo.

 


Toto kněžství vlastní moc k obřadům nebes a věčnému životu. Je předáváno s přísahou, ačkoliv mnozí vyvolení jedinci toto kněžství získali přímo od Boha. Skrze Melchisedechovo kněžství můžeme předávat Dar Duch svatého, žehnat svatým olejem a pečetit k sobě živé členy rodiny na věčnost.


Dnešní mormonské církve (jak LDS, tak Kristova komunita nebo FLDS) se řídí jiným systémem kněžství, který se vždy odkazuje na Josepha Smithe, ale nerespektuje jeho učení (Franklin D. Richards, "Scriptural Items", Smith's lecture of August 27, 1843, Archives of the Historical Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)

Jde jen o další důkaz, že mnohé plody Znovuzřízení byly ztraceny.


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

úterý 7. července 2015

Ptačí duch v Knize AbrahamExistují také obrazy lvích sedaček, kde je pouze mumifikovaný člověk a andělský/božský pták, který má mrtvého vzkříšit z mrtvých. Jde o mytologickou ozvěnu Usirova mýtu, v němž byl bůh vzkříšen svou manželkou/sestrou Eset, která naněj dosedla v podobě holubice. V pozdní době byla holubice někdy chápána jako duše mrtvého, která se vrací do vzkříšeného těla.
Na faksimilii 1 se také nachází ptačí posel. Byl popsán Josephem Smithem jako "Anděl Páně" a v textu jej údajný Abrahám zmiňuje při obětní scéně: "A když pozdvihli na mne ruce své, aby mne mohli obětovati a mne připraviti o život, vizte, pozdvihl jsem hlas svůj k Pánu, Bohu svému, a Pán poslouchal a slyšel a naplnil mne viděním Všemohoucího a stál při mně anděl z přítomnosti jeho a ihned mi rozvázal pouta."
Motiv anděla, vystupujícího při záchraně Abraháma, je ve starověké literatuře obvyklý - ať již jde o židovskou, islámskou nebo raně křesťanskou literaturu. (The Story of Abraham our Father from What Appended to Him with Nimrod; Traditions about the Early Life of Abraham Edited by John A. Tvedtnes, Brian M. Hauglid, and John Gee; Ibn Kathir)

Egyptská mytologie dokládá podobný příběh, týkající se Usira, který leží bezmocně na lví sedačce a volá k andělům o pomoc. Andělé však v příběhu nemají potřebnou pravomoc, a tak musí dojít pro pomoc k samotnému Bohu všech (R. O. Faulkner, Coffin, pp. 229 - 233; 78th chapter of the Book of the Dead ”(R. O. Faulkneret al., Book of the Dead, pp. 74 - 78).
Podle některých badatelů je možné, že jde o egyptizovaný příběh, vzatý z abrahámovských apokryfů ((H. W. Nibley, The Three Facsimiles from the Book of Abraham, p. 4. See also H. W. Nibley, New Look, August 1969,pp. 76-80; H. W. Nibleyet al., One Eternal Round, pp. 136-138; H. W. Nibley, Approach to Abraham, pp. 279-287).

Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)


Jak zkoumat autenticitu Knihy Mormonovy?
Obřadní modlitby jako literární stylModlitba jako literární stylneděle 5. července 2015

Mormonský křest vs. baptistický křestTento blog bude možná pro někoho překvapivý.

Je založen na textu článku z raného mormonského časopisu Times and Season, který vycházel za života Josepha Smithe a prezentoval jim nauky "správného náboženství".

Článek jako takový je zajímavý především proto, že je v ostrém protikladu s tím, co dnes učí největší mormonská církev. O co jde?

Jde samozřejmě o nejdůležitější křesťanský obřad - KŘEST.


V době Josepha Smithe byli baptisté známí tím, že křtili ponořením. Tento způsob křtu považovali mormoni za správný a biblický. V čem byl tedy rozdíl? Ve velice podstatné věci.

Baptisté každého před křtem nejdříve učili a poté prověřovali, zda dodržuje zásady, které mu předaly. Učili ho přikázání a sledovali jejich dodržování. Teprve, když začal kandidát dodržovat všechna pravidla baptistické církve mohl být pokřtěn.

Mormoni oproti tomu zastávali zcela odlišný přístup. Stačilo jim, že kandidát dosvědčil, že má víru a činil pokání, a byl pokřtěn. Co to znamenalo, že "činil pokání"? Znamenalo to, že dodržuje pravidla církve a přikázání? NE.

Tehdy to znamenalo, že člověk poznal svou hříšnou podstatu a přijímá Kristovu spásnou oběť, která nás jako jediná může zachránit.

TOTO LIBERÁLNÍ POJETÍ KŘTU BYLO BAPTISTY KRITIZOVÁNO.


Časopis Times and Seasons dokonce otiskl jejich pamflet, kde ukazovali na mormonské odpadlictví a na to, že "křtí každého i bez toho, zda daný člověk dodržuje přikázání Boží". 

Mormonský časopis toto obvinění nepopřel. Naopak, otiskl hned za pamfletem stejný koncept (v protikladu k baptistickému) a dokázal, že liberální pojetí křtu pochází z Písem.


Jak Bibli, tak v Knize Mormonově, stačilo komukoliv, aby dosvědčil vlastními slovy (!) víru a pokání (uvědomění si vlastní hříšné podstaty), a mohl být pokřtěn. Etiopský dvořan, kterého nacházíme ve Skutcích apoštolů, nebo Almovi první křtěnci nebyli nijak prověřováni, zda něco dodržují. Jak by také mohlo?

Celý Starý zákon a židovské smýšlení (v Bibli i Knize Mormonově) bylo založeno na Zákonu (Přikázáních) a jeho dodržování. 

Křesťanství přineslo zcela záměrně odlišný přístup - spasen není ten, kdo dodržuje Zákon (dodržuje nějaká pravidla/přikázání), ale ten, kdo projeví víru, lásku a pokání. To, nakoliv hřeší a porušuje přikázání, není a nikdy nebylo v otázce křtu nebo v otázce spásy relevantní.


A znovu: TO, NAKOLIK NĚKDO HŘEŠÍ A PORUŠUJE PŘIKÁZÁNÍ NENÍ V PÍSMECH SPOJOVÁNO S PRÁVEM NA KŘEST.

Bible i Kniha Mormonova (i Nauka a Smlouvy nebo další díla, která sepsal převážně mormonský prorok Joseph Smith) vždy poukazovali na Milosrdenství Boží v křtu, který je dán každému pokornému člověku.

Křesťanství je o tom, že lidé jsou spaseni i přes svoje porušování přikázání. A že právě proto, že nedokážou dodržovat přikázání, musí být pokřtěni.

Jak správně uvedl časopis Times and Seasons: tvrzení tehdejších baptistů o tom, že pokřtěn má být jen ten, u koho církev prověří, zda dodržuje přikázání, je popřením samotné myšlenky Kristova Usmíření a symboliky křtu.Dnes je samozřejmě všechno jinak. Nevím, jak to vypadá u baptistů, ale mormoni pečlivě prověřují každého kandidáta před křtem. Musí být nejprve učen misionáři (je předepsaný počet lekcí, které se musí probrat), musí se 3x dostavit na nedělní shromáždění a musí před prověřující autoritou dosvědčit, že dodržuje všechna přikázání, která se naučil.

To znamená, že dodržuje desatero, Slovo moudrosti (v podání dnešní církve to znamená ani kapka alkoholu, žádný tabák, žádná káva...), dodržuje Zákon cudnosti (nemá žádný sexuální kontakt s jinou osobou než manželem/manželkou, nesleduje pornografii, nemasturbuje, nebydlí s nesezdanou osobou opačného pohlaví ve stejném bytě, nenosí odhalená ramena nebo příliš krátké sukně, nemluví sprostě...), zavazuje se chodit každou neděli na shromáždění a nechodit v neděli nakupovat, zavazuje se platit 10% svého platu církvi.... a mnohé další.Je zvláštní, jak se může nějaká církev nebo náboženství obrátit proti samotným základům, z nichž vyrostlo. Ale tak to bývá v historii náboženství vždy :) 


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)