neděle 12. července 2015

Elkenah
Jako první z "modlářských bohů" na Faksimilii 1 je zmíněn Elkenah. Tento bůh reprezentuje v Abrahámově knize nejen jednu z kanop, ale také boha chladejského kněze (který je v textu popsán slovy "A kněz boha Elkenah byl taktéž knězem Faraóna"). Jde pravděpodobně o kanaanského boha El, který byl stotožněn s egyptským božstvem (Kebehsenufem) a převzat chaldejským kultem.[On the Names of the Four Canopic Jars in Facsimile 1; Kerry A. Shirts]
Na Faksimilii 1 je jeho jméno zmíněno třikrát, v textu první kapitoly Knihy Abrahamovy sedmkrát (nejčastěji ze všech bohů). Je vždy jmenován jako první. V textu knihy není občas zcela jasné, zda je Elkenah pouze jméno modlářského boha, nebo zda je také pojmenováním konkrétního místa, odkud daný bůh pocházel (v angličtině, v níž Joseph Smith Knihu Abrahamovu zapsal, se jedná o lingvistický rozdíl mezi "the god Elkenah" a "the god of Elkenah"). V záznamech Josepha Smithe bylo jméno tohoto boha nejprve zapsáno jako "Elkkeen", "Elk-kener"a "Elk-Keenah". Při pozdější revizi bylo jméno upraveno do dnešní podoby (Elkenah).

Původ jména

V Bibli nacházíme několik postav s podobným jménem[1.letopisy 9:16, Exodus 6:24, 1.letopisy 12, 1.letopisy 6, 1.letopisy 15, 2.letopisy 28, 1.Samuelova 1:1]. V základním překladu toto jméno (El-qanah) znamená něco jako "(bůh) El to zajistil".[Židovská encyklopedie jména Elkenah]
Jiní badatelé uvádí, že jméno El-qanah znamená "bůh stvořil". Samotné slovo "el" znamená v překladu bůh" (ačkoliv je zároveň samostatným názvem kanaanského boha) [El, asyrsky ilu. Běžné označení či jméno boha. Často ve spojení s přívlastkem (např. žárlivý bůh/el). Gen14:20, Exo20:05, Deu4:24 a bylo podobně jako v případě boha Elkenah používáno jako součást teoformních jmen (Eleazar, Ezechiel, Daniel...).Jméno Boží ("EL") můžeme najít i v samotném pojmenování národa Izrael ("ten, kdo zápasí s bohem").[Wells, John C. (1990). Longman pronunciation dictionary. Harlow, England: Longman. p. 381.]
Někteří badatelé spojují toto jméno s bohem El-kuni-irsa ("bůh, který stvořil zemi"), kterého nacházíme v chetitském textu a který je pravděpodobně totožný s fénickým "(e)´l qen´rs" ("bůh, stvořitel země") a akkadským "il-gi-na" a "Ilu-qana". [Johannes C. de Moor, “El, the Creator,”; The Bible World: Essays in Honor of Cyrus H. Gordon, ed. G. Rendsburg et al. (New York: KTAV, 1980), 176][Albright YGC, pp. 46, 107, n. 32][R. Clifford, CBQ, 33;222][A Cultural Background of the Book of Abraham" -- John M. Lundquist] V izraelských textech je tentýž božský titul zapsán hebrejsky jako Elyon konei shamayim va-aretz ("Nejvyšší Bůh bohů, stvořitel nebe a země").[Authentic Ancient Names and Words in the Book of Abraham and Related Kirtland Egyptian Papers; John Tvedtnes; 5 August 2005; 2005 FAIR Conference, str 7.]
Podle egyptologů by se slovo "qen" nebo "qeni" v syropalestinském prostředí četlo jako "ken/y".[Nibley, "Facsimile No. 1 by the Figures," in "Improvement Era,",August 1969] Egyptský kořen "qen" znamená v překladu "mocný" a je užíván ve jménech mnoha blízkovýchodních králů. Koncovka "ah" ve jménu Elkenah je typickým přenosem egyptského jména do kanaanských jazyků.[Nibley - Aug. 1969, p. 141] Kanaan byl egyptskými nazýván "Kinahhi"[Katolická encyklopedie], a proto nazývali boha kanaanu jednoduše jako "boha kenah" - "El-kenah" (viz úvodní odstavec o možnosti, že Elkenah je název místa, odkud modlářský bůh pocházel).
Středověký židovský učenec (konvertita ke křesťanství) Bar-Hebraeus tvrdil, že podle židovské tradice přijali během života Abrahámova otce Teraha egypťané chaldejský kult, pro nějž Terah vytvořil modlu hlavního boha "Kena" (nebo také "Kenose").[Bar Hebraeus, Ecclesiastical Chronicle (ed. Abeloos and Lamy), ii.] Islámská historie taktéž tvrdí, že Terah byl výrobce model pro svůj lid.[Stories of the Prophets, Ibn Kathir, Abraham and his father] V Knize Abrahamově se v první kapitole píše o tom, že Abrahámův otec svého syna předal kněžím chaldejského kultu.
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
Žádné komentáře:

Okomentovat