čtvrtek 10. září 2015

Noe podle Islámu
Noe žil podle Islámu v době, kdy jeho lid uctíval modly a zapomněl na pravého Boha (Alláha).
"I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily, a nesmírný úklad proti mně připravili a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra!' Korán 71:21-23
Podle Ibn Kathira šlo v případě model původně o úctyhodné a známé osobnosti, které žily před Noeho narozením. Po jejich smrti jim lidé vybudovali památné sochy, ale další generace si už nepamatovaly, z jakých důvodů byly vztyčeny a postaveny, a tak se úcta k zemřelým lidem změnila v uctívání nových božstev. Bylo to poprvé, kdy se na zemi začali uctívat modly.[Příběh o vzniku model popisuje i Ibn Abbás nebo Ibn Jarir]
Iblis se vplížil do jejich mysli a řekl: "Vaši otcové tyto sochy uctívali a skrze to přivolali déšť pro svá pole." A takto je svedl, aby je začali uctívat." Historie proroků a králů od Muhammada Ibn Jarir al Tabarího
Podle Ibn Kathira byla Noeho manželka nevěřící a nenastoupila na loď. Muslimští učenci někdy udávají 72 nebo 80 věřících, kteří byli spolu s Noem na lodi.[Ibn Kathirovy příběhy proroků]

Příběh o čtvrtém synovi

Podle Koránu a islámské tradice měl Noe minimálně 4 syny, přičemž jeden z nich byl v srdci nevěřící a odmítl nastoupit. Když poté začala potopa, nechtěl se pokořit před svým otcem a bohem, který seslal zkázu na celé lidstvo, a raději se utopil.
"A plula s nimi po vlnách jako hory vysokých a Noe syna svého zavolal, jenž na místě vzdáleném stál: „Synáčku, nastup spolu s námi a nezůstávej s nevěřícími!“ I odpověděl: „Uchýlím se na horu, jež před vodou mne zachrání.“ I zvolal Noe: „Nezachrání se dnes nikdo před rozkazem Božím kromě toho, nad nimž se slitoval.“ A rozdělily je vlny a syn jeho byl mezi utopenými." Korán 11:42-43

Více viz:(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 

Enoch podle Islámu


Islám uznává za proroka také Enocha, který byl podle Bible vzat do nebe se svatým městem Sionem. I Korán zmiňuje fakt, že byl Enoch přenesen Bohem.
"A připomeň v Knize též Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem a jehož jsme na vysoké místo pozvedli." Korán 19:56-57
Podle islámu se Enoch narodil na dnešním území Babylonu. Byl vyučován v náboženství proroka Adama a proroka Seta (Adamova syna) a odešel se svým lidem z Babylona do Egypta. Tam učil o půstu a almužně chudým.

(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
Adam podle IslámuPodle Koránu byl prvním stvořeným člověkem Adam. Je nazýván "náměstkem Božím na zemi" a byl postaven nad všechny anděly. Ti měli za úkol se mu poklonit, což odmítl pouze jediný - Iblís (islámský Lucifer). Za tuto vzpouru byl Iblís svržen z nebe a nazván "nevěřícím" (káfirem).[Korán 2:34 "A když řekli jsme andělům: „Padněte na zem před Adamem!“, tu padli všichni kromě Iblíse, jenž to odmítl, zpychl a stal se jedním z nevěřících."] Stal se Satanem a přísahal Bohu, že se pokusí zničit Adama i všechny jeho potomky.[Korán 7:16-17 "Řekl Iblís: „Za to, žes mne odvrhl, budu věru na ně číhat na přímé stezce Tvé a pak je budu pokoušet zepředu i zezadu, zprava i zleva, takže většinu z nich shledáš nevděčnými!“]

"A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil a džiny z plamene bezdýmného vytvořil." Korán 55:14-15


Bůh také naučil Adama jména všech živých tvorů[Korán 2: 31-33 "A naučil Adama jména všechna, potom je předvedl andělům a řekl: „Sdělte mi jména těchto, jste-li pravdomluvní!““Sláva Tobě,“ řekli, „my máme vědění jen o tom, čemus nás Ty naučil, neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!“ Pravil: „Adame, sděl jim jména toho všeho!“ A když jim sdělil ta jména, pravil Bůh: „Neřekl jsem vám, že znám nepoznatelné na nebesích i na zemi a že znám dobře i to, co najevo dáváte, i to, co skrýváte?“] a stvořil z jeho žebra ženu, Evu (Korán neuvádí z jaké části těla byla Eva vytvořena, ale islámské příběhy ano)[Korán 4:1 "Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen."].[Korán 7:189 "A On je ten, jenž vás stvořil z bytosti jediné a z ní utvořil i manželku její, aby přebývala u ní."]
Jako svatební dar jim poté spolu s anděly dal okřídleného koně (pro Adama) a okřídlenou velbloudici (pro Evu). Tato mytická zvířata často vystupují v islámských příbězích.

Vyhnání z ráje

Podle Koránu to byl Adam (popřípadě Adam s Evou), kdo byl v rajské zahradě sveden Iblísem.[Korán 2:35-36 "I pravili jsme: „Adame, obývej s manželkou svou zahradu tuto! Jezte z ní podle libosti, kdekoliv se vám zachce, avšak nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali nespravedlivými!“ Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa, kde žili"] Narozdíl od Bible není Eva nikdy jmenována jako první osoba, která by neposlechla Boha a způsobila vyhnání z ráje.
"Však satan jim oběma našeptal, aby odhalili to, co dosud před nimi bylo skryto z nahoty jejich, a řekl: „Pán váš zakázal vám tento strom jen proto, abyste se nestali anděly či nesmrtelnými!“ A přísahal jim: „Já vaším rádcem jsem dobrým.“ A takto je mámením svým v bloudění zavedl. A když oba ochutnali ze stromu, odhalila se jim nahota jejich a jali se šíti na sebe oděvy z listí rajského. A zavolal na ně Pán jejich: „Což jsem vám dvěma nezakázal tento strom a neřekl vám, že satan je vaším nepřítelem zjevným?“ Odpověděli: „Pane náš, věru jsme sami sobě ukřivdili; jestliže se nad námi neslituješ a neodpustíš nám, budeme věru z těch, jež ztráta postihla.“ Řekl Pán: „Sestupte z ráje! Jedni druhým nepřáteli budete a na zemi bude místo vašeho pobytu a užívání jen na čas určený!“ A pravil dále: „Na ní žít budete a na ní i zemřete a z ní pak budete vyvedeni.“ Korán 7:20-24
Korán však ujišťuje své čtenáře, že Adam po vyhnání činil pokání a Bůh mu odpustil.[Korán 2:37 "Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil, vždyť On odpouštějící je i slitovný."] I z toho důvodu je Adam považován za velikého proroka.


 


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

úterý 8. září 2015

Faraóni, kteří utlačovali Izrael

EGYPTSKÝ EXODUS NENÍ MÝTUS, ALE HISTORICKÁ REALITA


Když zkoumáme egyptskou historii, najdeme ohromné množství důkazů o tom, že Exodus Izraelitů skutečně proběhl. A kupodivu jsou biblické detaily zcela reálné - i v těch částech, kde se zdálo, že jde o pouhý symbolismus.

Mojžíš žil skutečně 40 let v Egyptě (narodil se během vraždění hebrejských dětí za vlády Amenhotepa I.; v roce 1526 př.n.l. jej nalezla mladička Hatšepsut a utekl krátce před smrtí svého otce v roce 1486 př.n.l.) a vyvedl Izraelity za zajetí, když mu bylo 80 let (1446 př.n.l.).

Zakladatel 18.dynastie Egypa, Ahmose, který vyhnal Hyksósy a zavedl opět egyptskou nadvládu, neměl již žádné rodové vzpomínky ani přímé spojení s posledními vládci 13.dynastie, kteří si velice cenili Josefa, syna Jákobova (Exodus 1:6 "Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení"). Ahmose byl tím faraonem, o němž je v Bibli psáno: "V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl." (Exodus 1:8).

Amenhotep I. byl zase tím faraonem, o němž je v Bibli psáno "A farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“ (Exodus 1:22)


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)Princezna, která vylovila Mojžíše z Nilu

Pricezna Hatšepsut je v období Nové říše jednou z mála možných osob, které by mohly zapadat do biblického příběhu. Byla to právě tato princezna, která později usedla na trůn.

V době, kdy se Mojžíš narodil, jí bylo 15 let (rok 1526 př.n.l.). Byl jejím jediným (ačkoliv adoptovaným) synem, jelikož svému manželovi, Thutmose II., nedokázala splodit žádného potomka (byla nejspíš neplodná - další z důvodů, proč jí její otec nechal adoptovat nalezené dítě).

Konkurence pro jejího adoptovaného syna se objevila teprve, když její polygamní manžel splodil syna se svou druhou ženou. Tento syn (Thutmose III.) se později stal Mojžíšovým sokem a nepřítelem, ačkoliv byl jeho nevlastním bratrem.

Thutmose III. se bál, že by si Mojžíš (jehož jméno MOSES je narážka na jméno jeho dědečka i otce Thut-MOSES) ohl nárokovat trůn. Královna Hatšepsut (Mojžíšova nevlastní matka) totiž vládla 20 let na místě mladičkého Thutmose III.

Poté, co došlo k Exodu Izraelitů, vymazal Thutmose III. všechny zmínky o Hebrejcích z Goshenu, stejně jako o své nevlastní matce Hatšepsut. Obviňoval ji z toho, že ve svém mládí adoptovala Mojžíše, prosazovala ho, dala mu vzdělání a držela nad ním ochrannou ruku i v době, kdy se pustil do otevřeného sporu se svým nevlastním otcem, Thusmosem II.

Namísto smrti, která by Mojžíše očekávala, mohl odejít do exilu. Thutmose II. netoužil zabít jediného syna své milované (neplodné) manželky.

Princezna/královna Hatšepsut byla velkou hrdinkou egyptských i biblických dějin. Vzpomínejme na ni s úctou.

(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 Dobývání Palestiny za Jozueho
Z Egypta se nám dochovaly záznamy (dopisy), které posílala palestinská města egyptskému faraonovi ohledně invaze tzv. Habirů do pozdějšího Izraele. NAZÝVAJÍ SE AMARNA DOPISY

Texty pocházejí z doby 1404-1340 př.n.l. Zprávy tudíž zapadají do Exodu, který se odehrál roku 1446 př.n.l., neboť podle biblického přběhu putoval izraelský národ 40 let po poušti.

Habirové (H-B-R), záhadné a silné kmeny, které se náhle objevily a začaly v době Jozueho dobývat Svatou zemi, jsou samozřejmě Hebrejové (H-B-R), kteří byli názvem Hebrejů pojmenováni většinou tehdejších národů. Jméno bylo odvozeno od Abrahámova předka HEBERA (lid Hebera - "lid Habiru").

"Rib Hadda, král města Byblos (Gebal), králům všech okolních měst a zvláště velikému králi Faraónovi: Válka Habirských vojsk je extrémně účinná. Nenechávejte město Sumur bez pomoci, jinak všechno padne do rukou Habirů" Amarna dopis EA68

Takto posílá král města Byblos zoufalou zprávu svým spojencům v obavě před hebrejskou armádou, která s Jozuem jakožto pomazaným vůdcem dobývala celé území Palestiny. Srovnej výše uvedený dopis s Jozuem 13:5.

O něco později zklamaný král města Gebal píše: "Sumur se přidal k Habirům a vy jste neudělali nic. Pošlete nám rozsáhlé řady lučištníků!" Amarna dopis EA76

Podobně pokračují o dopisy EA71, 73 a 74, které popisují další postup hebrejských vojsk. Podobně jsou na tom dopisy EA121, EA88 (který mluví o území Habirů až k hranicícm s Egyptem), EA77, EA90, EA 118, EA82...

Dopisy EA144 jsou psané králem města Sidon a popisují stejnou situaci s dobýváním Habirů. Podobně EA147, kde píše král Týru nebo EA189, kde volá o pomoc král Kadeše. EA243 je prosbou krále Megidda, EA 254 krále Šechemu (který zjistil, že jeho syn konvertoval k víře Hebrejů), EA299 krále Gezeru a EA284 krále Hebronu, který už jen v depresích píše: "Všechna vaše území byla dobyta. Jsem sám".

Zdá se, že prakticky všechna veliká města, která měla kontakt s Egypťany, je žádaly o pomoc s Hebrejci, kteří právě z Egypta utekli.

Ani syn Mojžíšova nevlastního bratra Thutmose III. (který nechtěl opakovat chybu svého otce), ani jeden monoteistický nástupce Achnaton (ovlivněný hebrejským učením a zázačným Exodem) proti Habirům nezasáhly.

Další a další dopisy se týkají téhož dobývání Habirů, popisovaného z pohledů králů všech možných měst. Jedním z nich je i jeruzalémský vladař. Ten se opakovaně ptá, proč Faraon nezasáhne, aby zabránil Habiům v dobývání těch zemí, které předtím spadaly pod egyptský vliv. Jeruzalémský vládce nemohl vědět o strašlivém strachu, který faraoni z Hebrejců měli.

(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)


Soudci Otniel a Ehúd

Doba Soudců je neklidným obdobím mezi dobytím země Mojžíšovým pomazaným Jozuem a prvním skutečným izraelským králem, Samuelovým pomazaným Davidem. V chronologii a historickém datování této doby panovaly vždy zmatky, proto je dobré se podívat na biblický popis událostí a zjistit, zda je vůbec realistický.

Soudcové byli inspirovaní muži a ženy, kteří sloužili nejenom jako rozhodčí v izraelských sporech, ale především jako morální autority a vojevůdci. Někteří z nich byli proroky. První z nich nastoupil hned po smrti Jozueho. Podívejme se nejrpve na jeho život.

Jozue byl při egyptském Exodu nazýván mladíčkem. Narodil se roku 1460 př.n.l. a v našem schématu vychází, že mu bylo přibližně 14 (Josef egyptský je nazýván mladíčkem, když mu bylo 17 let). Putoval s Izraelem pouští (40 let) a poté dobýval Svatou zemi. Toto dobývání trvalo mezi lety 1404-1399 a pokračovalo menšími spory i v následné době. Jozue umírá roku 1350 př.n.l. ve věku 110 let (viz. Jozue 24:29).

Hned po smrti Jozueho nastupuje prví izraelský soudce. Tím byl Otniel (Soudců 3:9), na němž spočinul duch Hospodinův a měl izraelcům pomoci proti aramejskému králi Kúšanovi, který Izraelce 8 let utlačoval (Soudců 2:8; 1350-1342 př.n.l.). Bylo to v důsledku odpadnutí kmene Dan, jak je popsáno v 17. a 18. kapitole knihy Soudců.

Musíme mít na paměti, že Kniha Soudců není chronologická historická kniha, pročež se jedny z posledních kapitol s názvem "Zmatky ve Svaté zemi", "Stěhování Danovců" a "Násilnictví Danovců" odehrávají v době, která je v krátkém přehledu popsána v prvních kapitolách. Klíčem k tomuto pochopení může být i postava Jonatána, vnuka Mojžíošova (18:30), která by nemohla vystupovat až na konci období Soudců.

Poté, co Otniel vysvobodil Izraelce od útlaku aramejského krále, následovalo období 40 let míru (Soudců 3:11), dokud Otniel roku 1302 př.n.l. nezemřel.

Po smrti soudce Otniela došlo k dalšímu odpadlictví. To vedlo k 18ti letému útlaku moábského krále Eglóna (Soudců 3:12-14). Toto období tedy můžeme definovat mezi lety 1302-1284 př.n.l. a skončilo vítězství soudce Ehúda a zabitím krále Eglóna roku 1284.př.n.l.

Zmíněné období odpadlictví zapadá opět do posledních kapitol Knihy soudců, které v podrobnostech rekapitulují původní děj knihy. V kapitolách 19-21 se popisuje odpadlictví kmene Benjamín a podobně jako v případě Mojžíšova vnuka, i zde nacházíme postavu, která nám pomáhá toto období ukotvit. Jedná se o Fínease (Phinease, v ekumenickém překladu Pinchase), Áronova vnuka (Soudců 20:28).

Zajímavé je, že stejné období je popsáno i v knize Rút! Elímelek se svou ženou Naomi musí odejít ze své farmy v Betlémě, jelikož byli Izraelité v odpadlictví a pod útlakem Moábského krále nastal hlad. Odešli právě do země, která izraelského území okupovala (Rút 1:2) a pobývali tam 10 let (Rút 1:4). Po tomto období došlo opět k tomu, že Hospodin izraelcům požehnal. Šlo právě o výše zmíněné povolání a vítězství soudce Ehúda nad moábským vojskem. Z toho můžeme snadno odvodit, že Naomi se svým manželem Elímelekem odešla z Jeruzaléma roku 1294 př.n.l.

Po zabití Eglóna soudil Ehúd izraelský lid po 80 let (Soudců 3:30).(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)


Kdo jsou andělé?
Prakticky každé světové náboženství mluví o bozích a jejich pomocnících, andělech. Každá víra má trochu jiné vysvětlení toho, kým andělé jsou. Kristovo společenství vám představují svůj pohled na téma andělů.

Věříme, že bozi, andělé i lidé jsou vnitřně spřízněni. Věříme, že jako Děti boží s věčnou podstatou jsme schopni dosáhnout takřka jakéhokoliv potenciálu. Věříme, že bohové jsou lidé, kteří úspěšně prošli pozemskou zkouškou a byli spolu s Kristem korunováni králi a usazeni na trůny moci.

Kdo jsou však andělé? A proč se malují s křídly?

Křídla jsou symbol. Podíváme-li se na nejstarší světová náboženství, zjistíme, že atributy jako křídla, koruny, rohy a další specifické objekty jsou pouze duchovního významu. Má-li například Kýros II. Veliký na obraze křídla a rohy, neznamená to, že takto vypadal (ani to, že by si to myslel daný umělec/sochař/malíř), ale že si osoboval dané symbolické atributy - křídla jako symbol nebes, egyptské rohy boha Chnuma jako symbol Tvoření apod.

Andělé (v pohledu Kristovy společnosti) jsou lidé v odlišných fázích svého života. Předtím, než se narodíme v těle na této planetě, žijeme a učíme se jako duchovní bytosti - andělé. Podobně i spravedliví a dobří lidé lidé po smrti putují do Ráje a slouží jako andělé ku prospěchu živých i mrtvých.

Anděl je tedy stav nás samotných - fáze mezi pozemským člověkem a nebeským bohem. Proto vypadají andělé jako lidé a mají lidské tváře.

Naši strážní andělé (kteří mají za úkol nás ochraňovat) jsou většinou naši zemřelí předkové nebo naši ještě nenarození potomci, snažící se pomoct svým duchovním bratrům a sestrám v jejich pozemské zkoušce.

Pokud byste spatřili anděla, je nanejvýš pravděpodobné, že neuvidíte žádná křídla - pouze bílý rozevlátý plášť, která může navozovat podobný dojem. Pokud se pokusíte danému andělovi podat ruku a projde skrze jeho tělo, pak víte, že je pouhým duchem (tedy člověkem před narozením a nebo po smrti). Pokud stisknete maso, pak víte, že máte tu čest se vzkříšenou bytostí (tedy člověkem, který zemřel a byl Bohem vzkříšen za své zvláštní skutky a velikou víru.

Andělé pomáhají Bohu při každodeních událostech. Není to proto, že by to Bůh "nezvládl". Jde o to, že každý z nás se po celou svou existenci učí - a to jak ve formě anděla, tak ve formě smrtelného pozemšťana. Všichni andělé (tedy všichni lidé, kteří se měli a mají narodit na této Zemi) pomáhali při utváření tohoto světa. Jehova byl tím, kdo Stvoření vedl , a andělé se od něj učili.

Andělé nejsou specifickou a oddělenou "třídou bytostí", kterou Bůh stvořil "jen proto, aby mu sloužili". Bůh nic takového nedělá. Bůh by nikdy nestvořil inteligentní bytost jen proto, aby mu sloužila. Bůh nenávidí otroctví a miluje svobodu. Tato pozemská zkouška je o tom, jak se naučit tuto svobodu používat.

Andělé nemají být a ani nechtějí být uctíváni. Andělé nejsou poddáni egoistickým touhám a tělesným potřebám jako lidé na Zemi. Jedinou výjimku tvoří tzv. "padlí andělé".

Padlí andělé jsou bytosti, které odmítli Jehovův plán pro tuto planetu a rozhodli se vzbouřit. Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že byli svrženi z nebe a nikdy nezískali možnost se narodit. Nikdy tedy nebudou a nemohou mít tělo. Z toho důvodu se padlí andělé snaží napadat těla lidí na Zemi a posednout je.

Někteří padlí andělé se stali zákeřnými a zlými bytostmi, odsouzenými k zatracení. Nazývají se většinou "démoni". Jsou nejhorší kategorií duchovních parazitů. Jiní padlí andělé Satanovi slouží ze strachu nebo povinnosti. Jsou však i tací, kteří činili pokání a budou přijati do nebe.

Věříme, že Bůh není pozér ani pomstichtivý egocentrik. Nepotřebuje a netouží trestat - touží po tom, abychom všichni mohli být jako jedna rodina. Z toho důvodu i padlým andělům dává šanci. A je jen na nich, zda jí využijí.


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)