čtvrtek 10. září 2015

Noe podle Islámu
Noe žil podle Islámu v době, kdy jeho lid uctíval modly a zapomněl na pravého Boha (Alláha).
"I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily, a nesmírný úklad proti mně připravili a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra!' Korán 71:21-23
Podle Ibn Kathira šlo v případě model původně o úctyhodné a známé osobnosti, které žily před Noeho narozením. Po jejich smrti jim lidé vybudovali památné sochy, ale další generace si už nepamatovaly, z jakých důvodů byly vztyčeny a postaveny, a tak se úcta k zemřelým lidem změnila v uctívání nových božstev. Bylo to poprvé, kdy se na zemi začali uctívat modly.[Příběh o vzniku model popisuje i Ibn Abbás nebo Ibn Jarir]
Iblis se vplížil do jejich mysli a řekl: "Vaši otcové tyto sochy uctívali a skrze to přivolali déšť pro svá pole." A takto je svedl, aby je začali uctívat." Historie proroků a králů od Muhammada Ibn Jarir al Tabarího
Podle Ibn Kathira byla Noeho manželka nevěřící a nenastoupila na loď. Muslimští učenci někdy udávají 72 nebo 80 věřících, kteří byli spolu s Noem na lodi.[Ibn Kathirovy příběhy proroků]

Příběh o čtvrtém synovi

Podle Koránu a islámské tradice měl Noe minimálně 4 syny, přičemž jeden z nich byl v srdci nevěřící a odmítl nastoupit. Když poté začala potopa, nechtěl se pokořit před svým otcem a bohem, který seslal zkázu na celé lidstvo, a raději se utopil.
"A plula s nimi po vlnách jako hory vysokých a Noe syna svého zavolal, jenž na místě vzdáleném stál: „Synáčku, nastup spolu s námi a nezůstávej s nevěřícími!“ I odpověděl: „Uchýlím se na horu, jež před vodou mne zachrání.“ I zvolal Noe: „Nezachrání se dnes nikdo před rozkazem Božím kromě toho, nad nimž se slitoval.“ A rozdělily je vlny a syn jeho byl mezi utopenými." Korán 11:42-43

Více viz:(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat