neděle 13. prosince 2015

JAKÝ JE PŮVOD VÁNOC? Pohanský nebo křesťanský?

JAKÝ JE PŮVOD VÁNOC? Pohanský nebo křesťanský?

Jednoduchá otázka - bude i jednoduchá odpověď?

Můj rozhovor na Svobodném vysílači: 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 středa 9. prosince 2015

Podstata vesmíru podle MILÉTSKÉ FILOSOFICKÉ ŠKOLY

Začínáme s filosofií! Jaký je původ vesmíru? Co je základním stavebním prvkem všech věcí na světě? Pomůže nám k rozluštění geometrie a Tháletova věta? A jak souvisí matematika s filosofií? To a více se dozvíte v semináři o prvních filosofech v Řecku - MILÉTSKÉ ŠKOLE.
 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 úterý 8. prosince 2015

Mojžíšův tchán Jetro v islámu - "MIDJANSKÝ PROROK"

Jetro je v islámské tradici nazýván Šuajb. Vystupuje v islámských mýtech[ Ibn Kathir, Příběh proroků (EN)] i Koránu jako prorok, vyslaný k národů Midjanovců. Jmenovitě vystupuje ve 4 súrách (26, 11, 29 a 7).


A k Madjanovcům jsme vyslali bratra jejich Šu´ajba a on pravil jim: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstvo vedle Něho. A nedávejte špatné míry a váhy! Já vidím, že v blahobytu si žijete, však obávám se pro vás trestu dne, jenž vše obklopí. Lide můj, měřte a važte naprosto spravedlivě a nepoškozujte v ničem lidi a nepůsobte na zemi zlo šíříce pohoršení! Dobrota Boží je pro vás lepší, jste-li věřící, a já nejsem věru nad vámi strážcem žádným.“ Odpověděli: „Šu´ajbe, nařizuje ti snad modlitba tvá, abychom opustili to, co otcové naši uctívali, anebo abychom přestali nakládat s majetkem svým, jak chceme? Tys přece jinak člověk mírný a rozvážný!“ I pravil Šu´ajb: „Lide můj, což nevidíte, že mám jasný důkaz od Pána svého a že mi uštědřil od Sebe obživu překrásnou? Já nechci se s vámi příti o to, co vám zakazuji, já pouze chci, abyste se polepšili, pokud jsem toho schopen, a úspěch můj jen od Boha závisí, na Něj se spoléhám a k Němu se kajícně obracím. Lide můj, nechť odpor váš vůči mně na vás neuvalí hřích, abyste nebyli postiženi tím, co již postihlo lid Noemův či lid Lotův nebo lid Sálihův - a lid Lotův není od vás příliš vzdálen!
Pána svého o odpuštění proste a pokání před Ním čiňte - vždyť Pán můj slitovný je i láskyplný!“ Odpověděli: „Šu´ajbe, chápeme jen málo z toho,co říkáš, avšak vidíme věru, žes slabý mezi námi, a nebýt rodu tvého, věru bychom tě ukamenovali, neboť nejsi vůči nám příliš mocný.“ Pravil Šu´ajb: „Lide můj, zdaž rod můj je pro vás mocnější než Bůh, takže jste Jej nechali za sebou nestarajíce se o něj? Pán můj však věru objímá ve vědění Svém vše, co děláte. Lide můj, jednejte podle stanoviska svého, já také tak budu jednat a potom poznáte, koho postihne trest zahanbující a kdo vlastně lhářem byl. Dávejte pozor, já také budu dávat pozor s vámi!“ A když přišel rozkaz Náš, zachránili jsme Šu´ajba a ty, kdož spolu s ním uvěřili, z milosrdenství od Nás přicházejícího. A postihlo ty, kdož nespravedliví byli, vzkřiknutí jediné a jitro nalezlo je v domech jejich ležící tvářemi k zemi, jako by v nich nikdy nebyli žili. Ó ano, pryč s Madjanovci, tak jako bylo řečeno: pryč s Thamúdovci!"
 Korán 11:85-98Jetro je však nejen prorokem Midjanovců, nýbrž také 2 dalších národů (nebo komunit) - Lidu Al Aykah a Lidu Ar-Rass. Podle tradice do těchto míst Jetro vyslal své učedníky ze Školy proroků, aby ohlásili blížící se zkázu za hříchy. V Koránu však vystupuje pouze samotný Šuajb.

Lid Al-Aykah (také Al-Ajka) bývá přezdíván "lid houštin" nebo "lid dřeva". Podle tradice šlo o národ, který svá božstva zobrazoval jako dřevěné kůly (totemy). Lid Ar-Rassu je zase přezdíván jako "lidé studny", jelikož obyvatelé tohoto města utopili Jetrova prorockého žáka právě ve své studně.[ Ibn Kathirovy příběhy proroků]
"A také lidé Houštin posly za lháře prohlásili,když jim Šu´ajb říkal: „Což nebudete bohabojní? Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný, Boha se bojte a mne poslouchejte! Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší. Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími a važte vahami vyrovnanými a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují! Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější!“ Odpověděli: „Tys věru jen očarovaný a nejsi leč smrtelník nám podobný, a soudíme věru, žes prolhaný. Nech tedy na nás spadnout kus nebe, jsi-li pravdomluvný!“ I řekl: „Pán můj o tom, co děláte, dobře ví.“ Avšak oni za lháře jej prohlásili a uchvátil je trest dne zamračeného a byl to trest dne nesmírného."
 Korán 26:176-188

Více v semináři:

 

 

 

Seznam koránských pasáží

O Šuajbovi a Midjanovcích v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 20:42
 • Súra 26:176-191
 • Súra 15:78-79
 • Súra 11:85-89
 • Súra 29:35-36
 • Súra 7:83-91
 • Súra 22:43
 • Súra 9:71

O Lidu houštin (Al-Ajka) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 15:78-79
 • Súra 26:176-191
 • Súra 50:13
 • Súra 38:12

O Lidu studny (Ar-Rass) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 50:12-14
 • Súra 25:37-39
 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

neděle 6. prosince 2015

Prorok Samuel v islámu - "MOHAMED KRÁLEM ?"


Samuel je zmiňován v islámské tradici[ Ibn Kathir, Story of Prophet Shammil/Samuel (pbuh)] a vystupuje v Koránu, ačkoliv tam není jmenován jménem. Jeho příběh je spojen tradičně s životy izraelských králů, Saula a Davida.

Samuel podle Koránu varoval izraelský lid před tím, aby si přáli mít nad sebou krále. Izraelité však říkali, že potřebují krále, který bude vojevůdcem a bude je vést. Na to je Samuel varoval, že král je bude nutit bojovat i tehdy, až se jim nebude chtít. Daná pasáž pochází z první medínské súry, kdy se Mohamed stal vládcem a vojevůdcem Medíňanů.[ Islambasics Prophet Shammil (Samuel)]
Cožpak jsi neviděl velmože z dítek Izraele, když po Mojžíšově smrti pravili jednomu z prorok svých (Samuelovi): „Ustanov mezi námi krále, abychom mohli bojovat na stezce Boží!“ I odvětil: „Možná, že až vám bude předepsáno bojovat, vy bojovat nebudete!“ Odpověděli: „A proč bychom neměli bojovat na stezce Boží, když jsme byli vyhnáni ze sídel svých i od synů svých?“ Avšak když jim bylo předepsáno bojovat, obrátili se zády s výjimkou několika málo z nich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
 Korán 2:246
Ze stejné súry pochází také text, v němž se někteří z velmožů stěžují Samuelovi, že Saul není dost bohatý. Pravděpodobně jde o paralelu k Mohamedově vlastní situaci v Mekce a Medíně.
A řekl jim prorok jejich (Samuel): „Bůh vám posílá Saula (Talút ) jako krále.“ Pravili: „Jak by nám tento mohl vládnout, když my máme větší nárok na vládu než on, jenž nemá dostatek majetku?“ Odvětil: „Bůh jej pro vás vyvolil a obohatil jej ve vědění i v síle tělesné. Bůh dává vládu Svou tomu, komu chce, a Bůh je nesmírný, vševědoucí.“ I pravil jim prorok jejich: „Věru znamením vlády jeho bude to, že přijde k vám schránka úmluvy, v níž je bezpečí od Pána vašeho a ostatky toho, co zanechala rodina Mojžíšova a rodina Árónova, a ponesou ji andělé. A bude to pro vás věru znamení, jste-li věřící!“
 Korán 2:247-248
Samuel také údajně prorokoval o příchodu Ježíše Krista a Mohameda.[ Samuel, Saul a David v knize "THE BIBLE, THE KORAN, AND THE TALMUD; OR, BIBLICAL LEGENDS OF THE MUSSULMANS"; DR. G. WEIL, [NEW YORK, 1863] {reduced to HTML by Christopher M. Weimer, June 2003}; Sacred-texts.com]


 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
  

čtvrtek 3. prosince 2015

"MUŽ S RYBOU" - Jak Mohamed opravil biblickou knihu Jonáš?


Jonáš je v islámu často zmiňovanou postavou. Korán se mu věnuje minimálně v 6 súrách. Nazývá ho "Júnus" nebo také Dhu n-Nún (Pán ryby). Súra 10 dokonce nese název Jonáš a súra 68 zase název Nún (tedy v překladu ryba, což někteří vykládají jako odkaz na Jonášovu rybu, která v súře vystupuje[ Hrbkův Korán, komentář k súře 68, verš 1, str. 659]). 

Islámská tradice reinterpretuje Jonášův příběh a mění pořadí některých částí Knihy Jonáš. Podle Ibn Kathira[ Ibn Kathir, Stories of the prophets] byl Jonáš prorokem města Ninive a přál si zánik tohoto hříšného města. Kazatelé z Jonášovy obce mu radili, aby se raději modlil za obrácení ninivských, než za jejich zkázu, ale Jonáš odmítl. Rozhodl se na Ninive seslat pohromu Boží. 

Alláh však žádnou pohromu neseslal, a tak se Jonáš ve vzteku rozhodl odjet pryč. Na cestě lodí jej však stihla bouře a námořníci jej obětovali mořské zrůdě. Ta Jonáše vyplivla na pobřeží, kde Bůh pro jeho lepší pochopení uskutečnil zázračné podobenství s rostlinou/stromem, které jinak nacházíme ve 4.kapitole Knihy Jonáš.


Historické pořadí súr o Jonášovi

 1. Súra 68 (Pero či Nún)
 2. Súra 37 (Stojící v řadách)
 3. Súra 21 (Proroci)
 4. Súra 10 (Jonáš)
 5. Súra 6 (Dobytek)
 6. Súra 4 (Ženy)

 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

úterý 1. prosince 2015

Úvod do řecké mytologie
Starověké mýty vyrůstaly z prostředí, kde byla naléhavá potřeba odpovědí - na otázky světa, lidí i života. Jakým způsobem můžeme mýty klasifikovat? Uvidíte v semináři! 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

neděle 29. listopadu 2015

Psychologická stránka starověkých mystérií - "PŘÍBĚHY ZTRACENÉ EVY"
Příběhy o ztracené Evě ve světových mýtech! Zajímá vás, jestli má Sigmund Freud a starověké Řecko něco skutečně společného? Mají! Podívejte se na seminář 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

pátek 27. listopadu 2015

Dionýsos a jeho rozverný život - "JAK SOULOŽIT S MRTVÝMI ?"
Kdo vychovával "boha pijanů" Dionýsa? Proč se Dionýsos zbláznil a kdo ho vyléčil? Jak se pomstil klevetníkům, kteří způsobili smrt jeho matky? A jakého milence mezi lidskými muži si Dionýsos našel? POKUD NEVÍTE, JAK MÍT SEX S LIDMI, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI, DIONÝSOS VÁM TO UKÁŽE.... V semináři :) 
 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 čtvrtek 26. listopadu 2015

Freudiánská psychologie v řeckých mýtech

Jak ovlivňuje dětská sexualita naše vztahy s rodiči? Jak se odráží tyto psychologické vazby v řeckých příbězích? Jsou mýty pouhými krystalizovanými teoriemi a podobenstvími? Existuje v mladých mužích otcovražedná touha? Jak ovlivní mladou dívku, když má její matka sex a býkem? To a mnohem více v semináři.... 


 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 


středa 25. listopadu 2015

Symbolismus příběhu o Daidalovi a Faethonovi - "LUCIFER PADÁ ?"
Znáte Daidalův příběh? Proč byl v Athénách tak slavný a jaký strašný zločin spáchal? Kam utekl před svým zločinem? Proč se nechal přemluvit k vybudování LABYRINTU? A jak se stal zajatcem krále Mínoa? Je Daidalův syn řeckým příběhem o pádu Lucifera? Nebo symbolizuje něco jiného? To vše a více v semináři


 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

úterý 24. listopadu 2015

Aischylos, Orestés a mystérium Tauridy - "LIDSKÉ OBĚTI V ŘECKU ?"
Víte, že se ve starověkém Řecku obětovávaly mladé dívky bohům a bohyním? Jaký trest postihl mladého muže, který zabilsvojí vlastní matku i jejího milence? Utrápily ho Fúrie k smrti? A jakou roli v tom celém hraje Ifigénie z Tauridy? A BYL ORESTÉS GAY ???? To vše a více v semináři :)

 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

pondělí 23. listopadu 2015

Attis a Kybelé - PŘÍBĚH "ZTRACENÝCH" VARLAT
Pohlaví ve starověkém Řecku a římské slavnosti, kde se mladí chlapci kastrovali.... Ano, tento kult se v Římě mohl stát oficiálním náboženstvím, nebýt vzestupu křesťanství 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

Magna Mater - Veliká Matka bohů - "NAŠE NEBESKÁ MATKA"
ŽENY NA OLYMPU! Nebeská matka se vyskytuje ve všech náboženstvích. Byla utlačována vždy, když vládl patriarchát mužů. Jak se ženský princip reflektuje v řecké religiozitě?A proč převzaly jednotlivé ženské vlastnosti různé bohyně? 


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

neděle 22. listopadu 2015

Eleusinská mystéria - "ŘECKÉ OBDAROVÁNÍ"


I Řekové měli svoje iniciační kulty! I Řekové měli své "zednářství" Jaké bylo rituální zasvěcení bohům vína a úrody? A jakou souvislost má Večeře Páně (eucharistie) s Persefonou a jejím mýtem?Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 


Semelé a příběh Dionýsova narození - "SYN DVOJÍ DĚLOHY "

Jak si žije bůh, který má 2 matky? Jak probíhá transplantace zárodku z jedné ženy do druhé? Měl z tohohle zážitku Dionýsos trauma? JE TO DŮVOD, PROČ ZAČAL CHLASTAT A STAL SE BOHEM VÍNA? Zjistíte v semináři!Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 

sobota 21. listopadu 2015

Mykénské vraždění a Tantalův rod - "PŘÍBĚH UVAŘENÉHO SYNA"

PŘÍBĚH UVAŘENÉHO SYNA a jeho rodu, který vytvořil Olympijské hry a dobyl Tróju.... Epos o hrozném krveprolití MYKÉNSKÉHO RODU!

Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 

Dramatik SOFOKLES a jeho eleusínská katarze z válečníka
Víte, že Sofokles byl tajným zasvěcencem mystérií v Eleusii? Jak se k tomu dostal? A jaké charakteristické prvky najdeme v jeho starověkých divadelních hrách?Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Théseus a Minotaurus v Labyrintu - POSVÁTNÝ INCEST V ŘECKÝCH MYSTÉRIÍCH
Znáte příběh o MINOTAUROVI? Nejspíš jo.. ale víte, jaké má skutečné pozadí? O co tam šlo? Kdo byla Ariadna? Co byl Labyrint? A kdo byl skutečný Minotaurus? Psychologie v praxi ! MYSTÉRIA STAROVĚKÉHO ŘECKA! 


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

úterý 17. listopadu 2015

Egyptský oltář - Kniha Abrahamova
Lví sedačka byla egyptskou podobou blízkovýchodních oltářů. Měla podobu "lože" neboli postele, jelikož se pojila k příběhu posledního spočinutí a oslavení boha Usira. Ten si podle egyptských mýtů lehl do zlatého sarkofágu, kde jej však uvěznil jeho zlý bratr Sutech (Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses", George Hart, p119, Routledge, 2005).

Usire byl později v egyptském příběhu vzkříšen a stal se bohem mrtvých (bohem podsvětí/egyptského pekla i nebe). Jeho rituální oběť (skrze kterou se stal pozdějí vzkříšeným bohem) však v egyptské kultuře zůstala. Faraoni každoročně prováděli veřejné náboženské obřady, při nichž procházeli Usirovým příběhem oni sami (Teeter, Emily (2011). Religion and Ritual in Ancient Egypt. Cambridge University Press. pp. 58–66).
V některých dobách se namísto faraona používal lidský "obětní beránek", který byl při rituálu skutečně zabit. Podobu vzkříšeného boha pak nabíral pouze faraon, jako zástupce bohů na zemi ("Osiris Bed, Burton photograph p2024, The Griffith Institute".).

Podle badatelů je možné, že Abrahám měl být obětován při speciálním náboženském svátku jako součást rituálních obětí. Tomu by nasvědčovaly i další oběti, které chaldejský kněz (podle textu Knihy Abrahamovy) předložil na oltáři. Nejprve je zmínka o oběti malého dítěte ("Vpravdě děkovnou oběť dítěte obětoval kněz Faraonův na oltáři, který stál u pahorku zvaného Putifarův pahorek, na začátku planiny Olišem."), poté o oběti 3 panen ("Nyní, tento kněz obětoval na tomto oltáři současně tři panny, jež byly dcerami Onitovými, jednoho z královské linie, přímo z ledví Chama.") a na konci o oběti Abraháma samotného. Podle badatelů je možné, že sled obětí (nemluvně, 3 panny, dospělý muž) měl náboženský účel v egyptských nebo mezopotámských příbězích.

Lví sedačka se ve starověkém Egyptě užívala také jako všeobecný symbol lože, na němž dochází mrtvý člověk vzkříšení a oslavení. Z těchto důvodů byla sedačka užívána při mumifikaci mrtvých nebo jiných rituálech, které se zemřelými souvisely ("The passion plays of osiris". ancientworlds.net.).

 

Lidské oběti v Egyptě


Obětovávání lidí ve starověkém Egyptě sloužilo často k náboženským rituálů. Je doložené, že k němu docházelo i v oblastech, ovlivěných egyptskou kulturou (Muhlestein, “Violence in the Service of Order”; Yoyotte, “Héra d’Héliopolis et le sacrifice humain,”31–10; Harco Willems, “Crime, Cult and Capital Punishment (Moʿalla Inscription 8),” Journal of Egyptian Archaeology 76 (1990): 27–54; Anthony Leahy, “Death by Fire in Ancient Egypt,”; Journal of the Economic and Social History of the Orient 27 (1984): 199–206; Ritner, Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice , 162–63)
.

Faksimilie 1 zobrazuje kněze držícího obětní dýku. Tento typ rituálních nožů byl ve starověkém Egyptě používán a nalezen (viz například dýka Gebel el-Arak, pocházející z doby výše zmíněného Naram-Sína). Rituální nože se používaly k obětovávání zvířat nebo lidí (popřípadě jiné rituální úkony, jako obřízku), jak bývá patrné na rukojetích těchto nožů (v případě Gebel el-Arak se jedná o zobrazení válečných zajatců nebo otroků, kteří jsou nejspíš vedeni k rituální popravě).