pátek 10. července 2015

3 řády kněžství v mormonismu
Mormonismus je založený na myšlence, že existuje MOC KNĚŽSTVÍ - tedy moc a pravomoc od Boha, kterou se rozhodl předat lidem. Skrze tuto moc mohli proroci a svatí muži v minulosti (i současnosti) konat zázraky a úžasné činy. 
Joseph Smith v průběhu své 14ti leté služby získal několik různých řádů kněžství. Některá jsou známá díky tomu, že je hlavní mormonská církev (LDS) používá i dnes, zatímco jiná jsou prakticky neznámá, jelikož zmizela v černé díře cenzurování a potlačování vlastní historie (viz John A. Tvedtnes, The Patriarchal Order of Priesthood, April 19, 2000)

Přibližně rok před svou smrtí prorok Joseph Smith učil, že "existují 3 veliké řády kněžství" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sec. 6, pp. 322–2.; History of the Church 5:554–55).


Tyto 3 řády reprezentují posvátnou trojici mocí a nezahrnují menší přídavky ke kněžství (jako například "kněžství Eliášovo", které se dnes za samostatné kněžství vůbec nepovažuje...) (History of the Church 6:254).


Prvním řádem kněžství je tzv. LÉVITSKÉ KNĚŽSTVÍ, nazývané také Áronovo. 
Toto kněžství vlastní moc k vnějším obřadům spásy a je předáváno bez přísahy (v Izraeli bylo předáváno pokrevně mezi Levity). Skrze Áronovu moc můžeme konat křty, uzavírat svatby živých nebo žehnat Večeři Páně (eucharistii). Obsahuje vše, co je nutné k "časné spáse lidí".

Áronovo kněžství řídí úřady biskupa, kněze, učitele a jáhna.

Druhým řádem kněžství je tzv. PATRIARCHÁLNÍ KNĚŽSTVÍ, nazývané také Abrahámovo.

 


Toto kněžství vlastní moc k chrámovým obřadům exaltace a je předáváno s přísahou (ačkoliv mezi Semity bylo předáváno taktéž z otce na syna - Abraham 1:2-5; Abraham 1:18-19; Abraham 1:25-27; Teachings of the Prophet Joseph Smith, § 1, pp. 38–39.). Skrze Abrahámovu moc můžeme přijíat klíče Obdarování, tokeny kněžství, znamení kněžství, hesla kněžství, pravomoc k pravému řádu modliteb (= chrámovému modlitebnímu kruhu) a především schopnost "kráčet s Bohem" tak, jak to činil Abrahám v Bibli (Joseph Smith Diary, August 27, 1843).

Abrahámovo kněžství řídí úřad patriarchy (Joseph Smith, ordination of Joseph Smith sr., 8 December 1833, Joseph Smith 1976 ed., 38-39; Nauka a Smlouvy 107:39-57)

Třetím a nejvyšším řádem kněžství je tzv. KNEŽSTVÍ SYNA BOŽÍHO, nazývané Melchisedechovo.

 


Toto kněžství vlastní moc k obřadům nebes a věčnému životu. Je předáváno s přísahou, ačkoliv mnozí vyvolení jedinci toto kněžství získali přímo od Boha. Skrze Melchisedechovo kněžství můžeme předávat Dar Duch svatého, žehnat svatým olejem a pečetit k sobě živé členy rodiny na věčnost.


Dnešní mormonské církve (jak LDS, tak Kristova komunita nebo FLDS) se řídí jiným systémem kněžství, který se vždy odkazuje na Josepha Smithe, ale nerespektuje jeho učení (Franklin D. Richards, "Scriptural Items", Smith's lecture of August 27, 1843, Archives of the Historical Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)

Jde jen o další důkaz, že mnohé plody Znovuzřízení byly ztraceny.


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Žádné komentáře:

Okomentovat