pátek 31. července 2015

David a Jonatán - Gay romance v Bibli?

Jonatán a David se zamilují:
"Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama" 
1 Samuelova 18:1  
Jonatán a David se sbližují (cenzurovaná verze):
"Jónatan svlékl svoje šaty, které měl na sobě... a poté je dal Davidovi (jako znamení smlouvy)"
1 Samuelova 18:4

 
Jonatán s Davidem uzavírají svatbu na věčnost:
"I uzavřel Jónatan s Davidovým domem smlouvu...Nadto zavázal Jónatan Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval"
1 Samuelova 20:16-17Jonatánův otec, král Saul, obviňuje svého syna z homosexuálního vztahu s Davidem:
"Saul vzplanul proti Jónatanovi hněvem a křičel na něj: "Ty synu poběhlice, což jsem to nevěděl, že si Jišajova syna vyvoluješ ke své hanbě i k hanbě klínu své matky?"
1 Samuelova 20:30 

Jonatán se loučí se svým manželem Jonatánem:
"Políbili se navzájem a společně plakali, hlavně David. „Jdi v pokoji,“ řekl mu Jonatan. „Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho ať je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem až navěky."
1 Samuelova 20:41-42
 David vzpomíná na svého milence:
"Stýská se mi po tobě, můj milovaný Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen"
2.Samuelova 1:26 


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

2 komentáře:

 1. Jakube, Jakube,
  špatně sis vyložil písmo.

  Bible si neprotiřečí jen tehdy, když ji chápeš správně. To proto, že ji nepsalo několik autorů, ale jen jeden a jejím autorem je sám Bůh.
  Bible Kralická 1.vydání:

  Lv 20,13: A kdož by se scházel s pohlavím mužským, jako s ženou: ohavnost učinili oba dva: smrtí umrou, krev jejich na ně. ( samcoložník )

  Lež se nestane pravdou jen proto, že lidé nechtí vstát a vzít svůj kříž a následovat Ježíše Krista.

  Ř 1,21 až 32
  Proto že poznavše Boha, nectili jako Boha, ani jemu děkovali: ale marni učiněni sou v myšleních svých, a zatmíno jest nemoudré srdce jejich:
  Mavše se za moudré, blázni učiněni sou:
  Nebo směnili slávu neporušitedlného Boha, v slávu podobenství obrazu porušitedlného člověka, i ptactva, i hovad čtvernohých, i zeměplazův:
  Protož i Bůh vydal je v žádostech srdce jejich, v nečistotu, aby sprznili těla svá vespolek:
  Jakožto ty kteříž sou směnili pravdu Boží za lež, a ctili i sloužili stvoření, raději než Stvořiteli: kterýž jest požehnaný navěky, Amen:
  Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné, nebo i ženy jejich změnily přirozené sebe užívání, v to kteréž jest proti přirození.
  A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádostech svých jedni k druhým, mužské pohlaví vespolek mrzkost pášíce: a tak spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce:
  A jakož sobě málo vážili známosti Boha: takž také Bůh vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což nesluší:
  Jsouce naplněni vší nepravostí, zlostí, smylstvem, nešlechetností, lakomstvím, plni závisti, vraždy, svárů, lsti, zlých obyčejů,
  Utrhači, pomluvači, Boha nenávidící, hánliví, pyšní, chlubní, nalezači zlých věcí, rodičův neposlušní,
  Nemoudří, smluv nezdrženliví, beze vší lítosti, neukojitedlní, a nemilosrdní.
  Kteřížto vědouce o tom právu Božím, že ti, kteříž takové věci činí, hodni jsou smrti: a však netoliko ty věci činí, ale i jiným též činícím nakládají.

  Iz: 53,5
  On pak raněn jest pro přestoupení náše, potřín pro nepravosti náše: kázeň pokoje našeho na něj vložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.

  J 14,6 až
  Dí jemu Ježíš, Já jsem cesta, i pravda, i život: žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
  Byšte znali mne, také i Otce mého znali byšte: a již nyní jej znáte, a viděli ste ho.
  Řekl jemu Filip, Pane, ukaž nám Otce, a dostiť jest nám.
  Dí jemu Ježíš, Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal si mne? Filipe. kdož vidí mne, vidí Otce: a kterak ty pravíš, Ukaž nám Otce?
  A což nevěříš, že já v Otci, a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím: ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.
  Věřtež mi, že jsem já v Otci, a Otec ve mně: a nebo aspoň pro samy skutky věřte mi.

  OdpovědětVymazat