neděle 21. září 2014

Znovuzřízení Církve 1 - Roš ha-šana a podzimní rovnodennost




Roš ha-šana je významný židovský svátek. 

Představuje konec a začátek židovského civilního roku, a tudíž je jakýmsi "židovským silvestrem". 

Roš znamená "hlava" a šana zase "rok" nebo "cyklus". Dohromady tento název, který je spíš moderním označením starověkého svátku, znamená něco jako NOVÝ CYKLUS.

ZÁVĚREČNÝ CYKLUS.



Součástí oslavy nového roku je notoricky známé TROUBENÍ NA ŠOFAR, tedy specifický druh rohu. 

Toto troubení mělo za úkol přivádět lidi ku pokání a signalizovat, že nastává POSLEDNÍ OBDOBÍ, během něhož je možné litovat svých hříchů.



Troubení mělo probouzet mdlé hříšníky z mrákoty a přivést je k poznání většího světla. 

Během Roš ha-šana si Židé připomínají několik významných věcí. V první řadě sliby, učiněné Pánem, o shromáždění Izraele v Posledních dnech. Proto se během oslavy tohoto svátku modlí za návrat všech ztracených kmenů.



(Zajímavé, že Joseph má za symbol lodě - jako ty, v nichž plul Lehi s rodinou)


Roš ha-šana je obdobím, kdy se uzavírají nové smlouvy a obnovují ty staré. 

A závěrem, během Roš ha-šana Král svým služebníkům dával nové úkoly na celý následující rok, nebo CYKLUS.


Roš ha-šana je podle židovské tradice období, kdy BEZDĚTNÁ POČNE. Právě během tohoto období údajně došlo k zázračnému početí Ráchel, Anny a Sáry. 




Proč je to tedy tak důležité?

Víme, že Pán vždy pracuje v rámci určitých principů. Opakuje své symboly a tím nás učí duchovním znalostem. Právě proto došlo k oběti Ježíše Krista během židovského Pesahu - přeslic, tedy svátku, kdy se tradičně obětovával Beránek. Proto došlo k vylití Ducha na apoštoly během Letnic, když se slavil svátek sklizně, neboť to, co po tomto vylití následovalo bylo skutečně první obrovskou křesťanskou "sklizní".




Roš ha-šana v Pánových úmyslech nezůstal pozadu. Tento svátek se odehrává vždy během novoluní v září. Mnohdy se prolíná s podzimní rovnodenností, která je sama o sobě významných astronomickým a astrologickým bodem v kalendáři starověkých národů. 

Podzimní rovnodennost ukazovala, že LÉTO SE BLÍŽÍ KE KONCI a je načase sklidit poslední snopy obilí. 




Joseph Smith získal Zlaté desky, z nichž přeložil Knihu Mormonovu, právě na podzimní rovnodennost. Jeho první zjevení anděla Moroniho se odehrálo právě během tohoto astronomického bodu. 

Během rovnodennosti roku 1823 se mu 5x zjevil mocný anděl, střežící pahorek Kumora, a přikázal mu každý následující rok - opět vždy v rovnodennost - přicházet k tomuto pahorku, aby následně mohl získat Zlaté desky. 





Ty se dostaly do jeho vlastnictví přesně v noci 21.září 1827. V den, kdy se slavil svátek Roš ha-šana. 

Tento Roš ha-šana Znovuzřízení opravdu započal NOVÝ CYKLUS, neboli novou dispensaci. Také započal Závěrečný cyklus, neboli Poslední dispensaci před příchodem Ježíše Krista. 




Znovuzřízení je posledním troubením šofaru, který vyzývá k pokání, a není náhoda, že na každém Chrámu stojí socha Moroniho, který troubí na trumpetu. On je trubičem šofaru Znovuzřízení. 

Znovuzřízení bylo duchovním shromážděním Izraele, které započala i doslovné shromáždění 12 kmenů - zcela v duchu židovského svátku.

Došlo k uzavření Nových smluv s lidstvem, stejně jako obnovení smluv starých. 

A závěrem, Král všech Králů zaúkoloval svého služebníka Josepha Smithe úkoly na novou a poslední Dispensaci Plnosti časů. 





Jaký je smysl toho, že Bezdětná počne? Nuže, Bezdětná žena je v Písmech mnohdy symbolem Izraele, neboli Božího lidu. Byl to právě Boží lid, který byl po více než 1000 let ve stavu naprostého Odpadlictví. Nebylo žádných zjevení ani proroků. Teprve Znovuzřízením došlo k symbolickému početí - k návratu života a autentických Božích zjevení. 




Můžeme však najít ještě hlubší symbolismus. Není náhodou, že na Roš ha-šana počala právě Ráchel. Vždyť je to ona, která díky tomuto zázračnému početí porodila biblického JOSEFA. Toho Josefa, který byl praotcem lidu Knihy Mormonovy a který byl předchůdcem a jmenovcem Josepha Smithe.

Sára byla ta, skrze níž došlo k naplnění Abrahámova proroctví o jeho potomstvu a Božím lidu. Skrze Znovuzřízení můžeme být přijati do Jehovova lidu a být počítáni mezi Abrahámovo potomstvo.




A finálně - Anna porodila Samuela, proroka, který po dlouhém izraelském odpadlictví, během nějž NEBYLO ZJEVENÍ, započal opětovnou komunikaci s Bohem. 

Vzpomínáte si na příběh toho, jak Bůh povolal Samuela k službě? Bylo to v době, kdyby byl velice malý. Byl ještě pouhý mladík. Stejně jako Joseph Smith, když došlo k Prvnímu zjevení. 




Všechen tento symbolismus je pro běžné lidi skryt, ale je pevnou součástí Božích plánů.

Znovuzřízení bylo naprosto přesně naplánováno už od počátku světa, a dokonce ještě před založením této planety.




Tento rok se Roš ha-šana oslavuje 24.září. Podzimní rovnodennost vyšla naopak přesně na sabatní nedělní den. 

Mysleme proto na drahocennost toho, co pro nás Pán udělal. Buďme vděčni za Proroka a Znovuzřízení.




(Budu rád, když si mě přidátena FB a na Googlu)





Žádné komentáře:

Okomentovat