úterý 16. září 2014

OBDAROVÁNÍ a kniha Job 1 - Nebeský vzor v Písmech
Zdravím !

Tento text bude zkoumat tajemství starozákonní knihy Job v kontextu chrámového Obdarování, kterým procházejí dospělí členové Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů. Text bude mít 3 části, jelikož právě ze 3 velkých částí se skládá již zmiňovaná biblická kniha.

Cílem bude ukázat nejen vzor chrámových obřadů, který najdeme v Písmech, ale také prozkoumat skutečný smysl knihy Job, jejíž pochopení je někdy - kvůli nesprávným překladům Bible - zatemněno. Výsledkem bude pochopení SMYSLU UTRPENÍ ve světě - tedy téma, které je důležité pro Plán Spásy...Tak tedy - kniha Job je starozákonní kniha, jejíž stáří není úplně známé. Odehrává se v bezčasém období, jehož přesné zařazení pro nás není zas tak důležité. 

Odehrává se na neizraelském území a je nejspíš jedinou biblickou knihou, která má za hlavního hrdinu někoho, jenž není Izraelského původu (nepočítáme-li knihu genesis). Podle většiny informací (jelikož mnoho o Jobovi se dozvíme z židovských a islámských pověstí) byl Job mužem, který žil v zemi Edom. Země Edom je v Písmech (i Nauce a smlouvách) někdy nazývána Idumea, a je zemí, která vzešla z potomstva Jákobova bratra Ezaua.Jde tedy o lid, který je také potomkem Abraháma (Ezau byl starším synem Izáka) a tudíž podléhá Boží smlouvě. V tomto ohledu tedy můžeme brát Joba za jakéhosi proroka pro tento lid - aby bylo splněno zaslíbení, které dal Hospodin - Jehova Abrahámovi ohledně jeho potomstva. Podle židovských pověstí byl Job nejen slavným mužem, ale především KRÁLEM EDOMU. V tomto kontextu můžeme chápat knihu Job ještě plněji a obsáhleji. 


Jak jsem uvedl na začátku, kniha Job je vlastně příběhem Jobova Obdarování. Tento obřad se dnes ve specifické formě učí v Chrámech, ale existoval vždy, ačkoliv měl rozdílnou vnější podobu. V příběhu naší knihy zjistíme, jakým způsobem byl Obdarován samotný JOB. V tomto textu chci nejprve vysvětlit strukturu celé knihy, která nám prozradí mnohé o jednotlivých částech.

Kniha Job je psaná prozou (tedy běžným textem) i poezií (tedy veršovaně, jako báseň). Tyto rozdílné způsoby psaní nejsou jen kratochvílí autora, ale symbolickým rozdělením textu. 

První 2 kapitoly, které navozují celý děj, jsou psané v PRÓZE. Představují úvodní děj obřadu Obdarování a vedou k "vyhnání Adama a Evy z ráje"Kapitola 3 až polovina kapitoly 42 jsou psané jako POEZIE. Tyto části symbolizují zkoušky Joba, včetně jeho získaných znalostí. Představují získávání tokenů (symbolů), penalt (postihů), klíčových slov a znamení - neboli shrnutě řečeno BOŽÍCH ZJEVENÍ. Druhá polovina 42.kapitoly poté představuje finální pochopení a je opět psána v PRÓZE. Představuje Jobovu modlitbu (jež je dnes praktikována jako modlitební kruh), finální prolomení Závoje (průchod Závojem po rozhovoru s Bohem, který najdeme i v knize Job) a vstup do NEBESKÉ SLÁVY (představované celestiální slávou či celestiální místností).V příštím pokračování popíšu první z těchto částí v souvislosti s obřadem Obdarování :)
Těšte se... Žádné komentáře:

Okomentovat