pondělí 27. dubna 2015

Cosi shnilého v mormonské Církvi(2 z řečníků letošní konference Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů v Plzni - prezident McConkie a jeho manželka)


Dne 26.4.2015 proběhla v Plzni tzv. Konference odbočky, na níž promluvili rozliční čeští vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů - "mormonů".

Jako závěrečný řečník vystoupil prezident Česko-slovenské misie, JAMES MCCONKIE III., tedy nejvýše postavená církev autorita pro Českou a Slovenskou republiku.

Přednesl proslov, který byl o ODPOUŠTĚNÍ, a řekl v něm následující historický příběh, který popíšu tak, jak by na konferenci přednesen. Následně jej porovnám s dostupnými historickými fakty.


1. Příběh pojednával o mormonském apoštolovi z 19.století, Orsonu Hydeovi. Toho jednoho dne navštívil muž, jménem THOMAS.

Orson Hyde


2. Oba začali pochybovat o některých rozhodnutích vedoucích mormonské církve a dokonce zveřejnili prohlášení, které obviňovalo mormony ze zabíjení nemormonů. Toto lživé a nepravdivé prohlášení se poté stalo důvodem vyhnání mormonů ze státu Missouri a zabití mnoha tisíc z nich.


3. Po určité době však Orson Hyde činil pokání, osobně se omluvil každému mormonskému apoštolovi a na závěr i proroku, Josephu Smithovi.


AČKOLIV VÁM ZDE MOHU ZCELA SMĚLE SVĚDČIT, ŽE MORMONSKÁ CÍRKEV DRŽÍ KLÍČE K POZNÁNÍ BOHA, musíme objektivně prozkoumat výše uvedená tvrzení a jejich pravdivost.


1. Apoštol jménem Orson Hyde skutečně existoval. A skutečně ho navštívil muž, jménem Thomas

Proč předseda mormonské církve v ČR použil u této osoby jen křestní jméno? Osobně si myslím, že si nepřál, aby někteří z více znalých členů věděli při vyprávění příběhu jeho příjmení. Marsch.

Kdo byl Thomas B. Marsch?

Zcela jistě to nebyl žádný "náhodný a anonymní Thomas, který měl pochyby o církevních vedoucích".

Thomas B. Marsch byl církevním vedoucím sám o sobě. Byl apoštolem. Byl předsedou celého Kvora 12 apoštolů. PODLE ZÁKONŮ CÍRKVE BYL TEDY TÍM, KDO BY SE PO SMRTI PROROKA STAL PROROKEM NOVÝM.

Tento člověk, jenž vedl 12 apoštolů (tedy i jednoho z jeho členů, Orsona Hydea) skutečně Orsona navštívil.

2. Thomas B. Marsch a Orson Hyde (dva ze skupiny nejvýše postavených vedoucích Církve) skutečně svědčili o tom, že docházelo k zabíjení lidí ze strany mormonů


Byla to však lež, jak bylo při proslovu naznačeno?

K tomu, abyste toto téma mohli sami rozhodnout dle vlastního svědomí, použiju zde několik ukázek z brožur a učebnic Církve. Bude na vás, abyste si tyto informace porovnali.Nejprve tedy - co říkají oficiální církevní zdroje o výše zmíněných osobách, Thomasu B. Marschovi? 
Oficiální mormonská příručka pro seminární kurz - studijní průvodce studenta - se jmenuje NAUKA A SMLOUVY A HISTORIE CÍRKVE. Na první straně je napsáno: "Připravil Církevní vzdělávací systém; Vydala Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnl, Salt Lake City, Utah."

Tato příručka mi byla dána před 2 lety jako nástroj, pomocí něhož mám učit mladé mormonské členy v Plzni o "správné verzi historie Církve". Tehdy jsem byl příručkou naprosto nadšený a bizarním příběhům o odpadlících v Církvi jsem věřil.

 Předložím zde církevní informace z různých zdrojů, abyste si mohli sami udělat dojem o pravdivosti celé věci.

MÝM ÚMYSLEM NENÍ MANIPULOVAT S LIDMI. A NAROZDÍL OD CÍRKEVNÍCH PŘÍRUČEK UKÁŽU OBĚ STRANY CELÉ PROBLEMATIKY, PROTOŽE JEN TAKTO SE ČLOVĚK MŮŽE DLE SVOBODNÉ VOLBY ROZHODNOUT, CO JE PRAVDIVÉ A CO NENÍ.

Danou příručku se mi nepodařilo v češtině sehnat na oficiální stránce lds. dávám zde proto odkaz na anglickou verzi dané učebnice. Příběh se tam nachází na straně 42. 

Na straně 40 českého vydání je kapitola zvaná NAUKA A SMLOUVY 31 - Thomas B. Marsch, jeho Zaslíbení a varování. Jde tedy o kapitolu, která se přímo zabývá problematikou dané osoby.

V této kapitole je v 13 odstavcích popsán příběh o tom, jak žena Thomase B. Marsche okradála svou příbuznou (jinou členku Církve) o několik litrů smetany. Ačkoliv nemáme možnost ověřit pravdivost tohoto příběhu, jsem na základě všech mnou přečtených informací přesvědčen, že jde o pravdivou událost.

Problém však nastává ve chvíli, kdy je tento příběh zasazen do kontextu.

Kapitola popisuje to, jak Thomas B. Marsch "neobyčejně dychtil uchovat charakter své manželky, protože byl předsedou Kvora dvanácti apoštolů". Církevní manuál dále pokračuje neobyčejným tvrzením:

"Tehdy prezident dvanácti apoštolů, muž, který měl jako první zjednat spravedlnost a nápravu za křivdu, které se dopustil kterýkoliv člen jeho rodiny, zaujal toto stanovisko, a co následovalo? ŠEL PŘED SOUDCE A ODPŘÍSÁHL, ŽE MORMONI JSOU NEPŘÁTELI STÁTU MISSOURI.

Toto místopřísežné prohlášení vedlo vládu státu Missouri k vyhlazovacímu rozkazu, který vyhna asi patnáct tisíc Svatých z jejich domovů a příbytků a několik tisíc jich zahynulo, protože v důsledku této situace byli vystaveni nepříznivým podmínkám."

Když jsem tento příběh před 2 lety jako učitel institutu poprvé četl, byl jsem zděšen ohavnou nespravedlností, kterou Thomas B. Marsch udělal, a nebyl jsem schopen pochopit, jak mohl apoštol Ježíše Krista udělat takto hroznou věc a způsobit smrt mnoha lidí kvůli něčemu tak malichernému jako troše smetany.

Byl jsem přesvědčen, že se nikdy nechci stát podobným odpadlíkem.

O příběhu Thomase B. Marsche také v roce 2009 promluvil prezident mormonské církve, tedy mormony uznávaný současný prorok, Thomas S. Monson. I ZDE JE PŘÍBĚH OPAKOVÁN STEJNÝM ZPŮSOBEM. Prezident Monson výslovně zmiňuje, že vyhlazovací dekret byl důsledkem sporu ohledně smetany.
V další církevní příručce, kterou zde dávám k dispozici z oficiální církevní stránky, se příběh vyhlazovacího dekretu popisuje přibližně takto (přečtěte si pro úplnost celou verzi v odkazu):


"Guvernér státu Missouri Boggs podepisuje Vyhlazovací dekret


Ke guvernérovi se dostaly vysoce přehnané zprávy o bitvě, která proběhla mezi členy Církve a jejich odpůrci. Guvernérovi bylo řečeno, že členové Církve zabili nebo uvěznili všechny z vojáků kapitána Bogarta. Všude po severu Missouri davy lidí útočily na Svaté posledních dnů a zapalovali jejich domy...  Guvernér těmto falešným zprávám uvěřil a poslal proti mormonům vojsko."V tomto popisu se vůbec nezmiňuje role církevních vedoucích. Celý problém je prezentován jako spor Svatých mormonů a jejich protivníků.


JAK TO TEDY VE SKUTEČNOSTI BYLO ? Nebudu si zde dělat nárok na absolutní pravdu.

Z výše uvedených informací je ale jasné, že by bylo užitečné znát oficiální důvod, kvůli kterému Thomas B. Marsch (a Orson Hyde, okolo něhož se celý příběh točí) napsali své prohlášení, které guvernéra Boggse podpořilo v jeho rozhodnutí vydat vyhlazovací dekret.

Oficiální historická část církevní stránky lds.org k životu Thomas B. Marschovi vydalačlánek. V něm je odkaz na historický dokument, který Thomas B. Marsch vydal, který podepsal i apoštol  Orson Hyde a který popisuje jejich důvody.

Pokusím se shrnout jednoduchá historická fakta. Události, jež se odehrály v roce 1838.Všechna tato fakta si můžete ověřit na výše zmíněných církevních stránkách a dalších zdrojích.


V roce 1838 se v mormonských komunitách vytvořila radikální teroristická sekta, jejíž členové se nazývali Danité (oficiální stránka LDS.org o nich mluví například v tomto článkuZDE) . Tito lidé byli přesvědčeni, že mají za úkol bojovat proti nepřátelům mormonské církve, a to i skrze prostředky jako je fyzická likvidace.

TATO SKUPINA NEBYLA V SOULADU S MORMONSKÝM UČENÍM.

Prorok Joseph Smith však byl neustále vláčen po soudech a pobýval mnoho času ve vězení. V okamžiku, kdy se dozvěděl o činech Danitů, vydal proti nim oficiální prohlášení. To se však stalo teprve PO UDÁLOSTECH, KTERÉ VEDLY THOMASE B. MARSCHE K ODCHODU.


Danité mají na svědomí veliké množství lidských životů. V roce 1838 na několika církevních shromážděních vybídli k zavraždění lidí, kteří z mormonské církve odešli. Mluvili konkrétně o lidech, jako byli například 2 SVĚDKOVÉ KNIHY MORMONOVY, Oliver Cowdery a David Whitmer.


(Oliver Cowdery)


Oliver Cowdery byl muž, který zapsal většinu Josephova překladu Knihy Mormonovy, byl jedinou osobou, která byla spolu s Josephem Smithem přítomna znovuzřízení kněžství v této dispensaci a byl Bohem nazván jako "druhý starší Církve" po Josephu Smithovi. Církevní potvrzení ZDE.

Ve dome Whitmerových zase byla v roce 1830 mormonská církev oficiálně založena. Potvrzení ZDE.

Je tedy vidět, že Danité chtěli zabít jedny z nejdůležitějších osob rané mormonské historie. Jejich zavraždění by mělo fatální důsledky na budoucnost mormonismu.

Předseda apoštolů, tedy Henry B. Marsch, proti tomuto nápadu velice silně vystoupil. A já jsem za to vděčný, že tak učinil jako vysvěcený služebník Páně.

Hned následující neděli, 17.června 1838, však došlo k něčemu, co se nazývá "SALT SERMON". Tehdy zastupující vedoucí církve - muž, který vedl církev v Missouri v době nepřítomnosti proroka Josepha Smithe, SIDNEY RIGDON přednesl proslov, v němž v podstatě odpadlíky označil za "sůl, která má být rozšlapána".

Co následovalo bylo strašlivé.Historický obrázek, popisující vybití města Gallatin


Během týdne z mormonských komunit a měst utekli všichni, kteří byli označováni za "odpadlíky". Věděli, že jsou v ohrožení vlastního života. Dostali totiž dopis, podepsaný 84 členy Církve, kde jim bylo jasně vysvětleno, že pokud okamžitě neodejdou, přijdou strašlivé následky. Církevní potvrzení ZDE. 

Následovalo to, že pod vedením apoštola Davida W. Pattena (který byl s Marschem v rozporu), napadlo 80 mormonských teroristů ze skupiny Danité město GALLATIN. Město, které leželo hned u posvátného údolí Adam-Ondi-Ahman.

Město Gallatin bylo středobodem odpůrců církve, kteří si nepřáli, aby mormoni ovládli mocenské pozice v některých amerických městech.


MĚSTO GALLATIN BYLO ZA TREST VYPÁLENO A SROVNÁNO SE ZEMÍ.


Hned následující den apoštol Thomas B. Marsch a apoštol Ordon Hyde "odešli z církve" a vydali na počátku zmíněné prohlášení o tom, že dochází k zabíjení lidí ze strany mormonských extrémistů.NYNÍ BYCH VÁS POŽÁDAL, ABYSTE SE ZAMYSLELI A POROVNALI RŮZNÉ VERZE TÉTO ČÁSTI MORMONSKÉ HISTORIE.(James McConkie)


Prezident McConkie, vedoucí mormonské církve v České republice, při konferenci prohlásil, že na základě určitých "pochyb" jakýsi "Thomas" a Orson Hyde podepsali LŽIVÉ prohlášení, které kromě jiného tvrdilo, že mormoni vyhrožují nemormonům zabitím.

Řekl to zcela v souladu s tím, co dnes mormonská církev propaguje ve svých učebnicích a brožurách, jak jsem ukázal výše.

Ačkoliv Thomas B. Marsch odešel den po hrozném extrémistickém činu Danitů a vyvrcholení násilí ze strany některých členů církve, církevní publikace (jako například na začátku zmíněná učebnice pro seminář) tvrdí tuto skandální větu:

"Thomas B. Marsch později přestal podporovat proroka Josepha Smithe a nakonec v hněvu odešel z Církve kvůli problémům způsobeným tím, že neusměrnil svou manželku."

DOKONCE I SOUČASNÝ MORMONSKÝ PROROK ("ÚSTA BOŽÍ NA ZEMI") TVRDÍ, ŽE THOMAS B. MARSCH ODEŠEL Z CÍRKVE NA ZÁKLADĚ PŘÍBĚHU O KRÁDEŽI NĚKOLIKA LITRŮ SMETANY.

Jsem toho názoru, že strach z fanatických teroristů, hrozících mnoha lidem zavražděním, nespadá do kategorie "usměrnování manželky". 

Stejně tak jsem přesvědčen, že není slučitelné, aby Boží prorok popisoval historii způsobem, který vážným způsobem dezinterpretuje skutečnost. 

Mormonská církev a její vedoucí při mnoha a mnoha příležitostech a na nespočetně místech prohlásila a PROHLAŠUJE, že spor 2 žen o několik litrů smetany bylo jednou z příčin vyhnání mormonů z Missouri a smrti mnoha tisíc lidí.

Podle mého - na základě všeho, co se skutečně stalo - je naprosto evidentní, že jde o hrubou dezinterpretaci historických událostí.

Není možné říct, že se "někdo spletl". Když vedoucí 15 milionů lidí, prohlašující se za pomazaného proroka Božího na Zemi, mluví o historii svého náboženství v naprostém protikladu se skutečností, nejde o "omyl" nebo "lidskou chybu". Jde o velice závažnou věc.(Prorok Thomas S. Monson je považován za Vidoucího,
což je povolání větší, než úřad Proroka Božího)


A členové mormonské Církve by si měli vyřešit osobní morální implikaci toho, zda MORMONSKÝ PROROK MŮŽE VEŘEJNĚ ŘÍKAT NEPRAVDY ČI ZDA TO NENÍ SLUČITELNÉ S JEHO ROLÍ A ÚŘADEM.

Podle mého jsou církevní vedoucí, opakující výše zmíněné nepravdivé výklady historie, vinni následujícími body:

1. Že nespravedlivě obviňují první hlavu mormonských 12 apoštolů Thomase B. Marsche, že na základě malicherného sporu a vlastních pochyb odešel z Církve a způsobil smrt mnoha lidí

2. Že zakrývají historickou skutečnost mormonských extrémistů, kteří byli příčinou mnoha nespravedlivých krveprolití a byli hlavní příčinou odchodu mormonů z USA

3. Že cíleně ignorují a vynechávájí prohlášení některých původních církevních vedoucích, povzbuzujících k násilí, která byla spouštěčem a omluvou mnoha zločinů proti lidskosti

4. Že lidem předkládají mormonskou historii v Missouri a USA jako sérii "pronásledování nevinných mormonů", namísto prezentování skutečné problematiky včetně hrubých zločinů na obou stranách

5. Že popisují činy a rozhodnutí guvernéra Missouri jako důsledek toho, že uvěřil "falešným a nepodloženým zprávám", namísto prezentování skutečné reality toho, že mormonská církev nebyla schopna zamezit řádění radikálních extrémistů a dopustila ztrátu mnoha nevinných lidských životůNejen současný mormonský prezident, ale také vedoucí česko-slovenské misie James  McConkie III., používá historické skutečnosti takovým způsobem, že ve členech vyvolává naprosto mylnou představu o skutečné povaze "mormonského odpadlictví".A je skutečně nutné se zamyslet nad tím, zda jsou to všechno pouhé "omyly" a"odlišné způsoby výkladu historie", nebo zda vedoucí Církve prostě a jednoduše lžou, aby v členech docílili určitého kýženého výsledku.

Uvědomuji si, že jde o vážné obvinění, ale vedou k němu důvody, které jsou více než vážné.Z OFICIÁLNÍ CÍRKEVNÍ UČEBNICE "ZÁSADY EVANGELIA:

"Existuje mnoho podob lhaní. Když říkáme nepravdy, proviňujeme se lží. Můžeme také záměrně klamat druhé tím, že říkáme jen část pravdy."STATEČNÍ LIDÉ, KTEŘÍ VYSTOUPILI PROTI VRAŽDĚNÍ NEVINNÝCH LIDÍ, JSOU POPISOVÁNI JAKO POCHYBOVAČI, KTEŘÍ KVŮLI MALICHERNOSTEM ZTRATILI VÍRU

Tento stav a způsob překrucování historie není nadále udržitelný. Není možné manipulovat s historií dle vlastní libosti.

Když jsem se po proslovu osobně zeptal prezidenta McConkieho na některá fakta a proč vynechal podle mého podstatné body celého příběhu, odpověděl mi, že musím pochopit, že "TO, CO ŘÍKÁME, ZÁVISÍ NA TOM, KOMU TO ŘÍKÁME. Že vždy musíme přizpůsobit svůj proslov posluchačům.

ROZHODNĚTE SE KAŽDÝ Z VÁS SÁM DLE SVÉHO, ZDA TENTO ARGUMENT ODŮVODŇUJE VÝŠE ZMÍNĚNÉ JEDNÁNÍ, NEBO ZDA JE POUHÝM POPŘENÍM VINY A ZAPÍRÁNÍM SKUTEČNOSTI.

Prezident McConkie nepodlehl "lidské chybě". Jeho vyprávění historického příběhu nebyl ovlivněn "omylem" nebo neznalostí. Zcela vážně mi potvrdil, že záměrně vynechal skutečnou identitu "pochybovačného Thomase" a důvody, které vedly jeho i Orsona Hydea k odchodu z Církve.


To nejsmutnější jsem však ještě nezmínil.(Podobenství o Marnotraném synu je známé podobenství Ježíše Krista)


Mormonská církev a vedoucí nevyprávějí příběhy z minulosti proto, že by měli zájem lidem ukázat objektivní pravdu (zcela očividně!). Nevyprávějí je však ani proto, že by měli jakýkoliv důvod nebo záměr se "mstít" lidem jako byl Thomas B. Marsch.

Proč tyto příběhy církev zmiňuje?


Protože je zasazuje do kontextu současného "odpadlictví". To vidíme velice dobře právě na dnešním proslovu prezidenta McConkieho.

 Svůj proslov ověnčil tím, že mormonští vedoucí udělali v minulosti určité chyby a mylná rozhodnutí. TO ZNÍ VELICE ŠLECHETNĚ A KRÁSNĚ.

To, co však vyprávěl ve svém proslovu bylo vše, jen ne uznání chyb vedoucích církve. Bylo krutým a smutným obviněním všech, kteří na tyto chyby poukazují a v minulosti dokonce riskovali své životy, aby dané zločiny odhalili.


Prezident mormonské církve v ČR započal svůj proslov příběhem Orsona Hydea zcela záměrně. Jak sám uvedl, důvodem bylo to, že i dnes se v Církvi objevují lidé, kteří kritizují chyby vedoucích církve.

Pokusím se nebrat osobně fakt, že pro mě ráno přijeli misionáři, aby mě přiměli jít s nimi na tuto konferenci. Mysleli to určitě dobře, ať už k tomu byli vedeni sami sebou nebo vedoucími. Pokusím se nebrat osobně že prezident McConkie tento proslov o pochybovačích pronesl v mé odbočce. Věděl velice dobře, že ačkoliv mluvil všeobecně, většina lidí ví, že v Plzni existuje jen 1 osoba, která má problémy kvůli zveřejňování kritiky vedoucích.


A pokusím se nebrat osobně i to, že velká část jeho proslovu byla naprosto totožná s tím, co mi před několika dny napsal v osobní mailu, který se týkal samozřejmě toho, že jsem kritizoval chyby z minulosti i současnosti Církve.

Ten proslov byl směřován mě a těm, kteří někdy naslouchají tomu, co říkám. Byl duchovním varováním všem, kteří dávají ve své hlavě prostor kritice, které při svých historických studiích zveřejňuji.

Ten proslov byl přesně o tom, o čem je tento blog. Všechny informace v tomto blogu (které jsem náležité opatřil odkazy na oficiální stránky lds.org) jsou přesně tím, co měl vedoucí církve na mysli. A mohu otevřeně říct, že jsem hluboce zklamaný tím, že pravdivá fakta jsou pro někoho nepřítelem, který musí být eliminován a nahrazen "příjemnou lží".

Je dost zjevné, proč prezident McConkie ve svém proslovu nezmínil žádné z informací, které jsem zde uveřejnil. A myslím, že je také docela jasné, proč tato konference (konající se pouze jednou za rok) mluvila o pochybujícím Orsonovi, který podlehl "Thomasovým" řečem.(Jak získat odpuštění?)

Při osobním dotazu mi prezident McConkie zdůraznil, že jeho proslov byl o ODPUŠTĚNÍ. 

O tom skutečně velkou část svého prostoru mluvil. Uvedl dokonce podobenství.


Řekl, že mnozí z těch, kteří kritizují chyby církevních vedoucích, spadají do 2 kategorií - 2 typů lidí, kteří se vyskytují v podobenství o Marnotratném synu. 

Mnozí jsou jako "mladší syn". Spáchali těžké hříchy a mají proto pocity viny. Ty způsobují, že mají tendenci obviňovat druhé - jako například naše církevní autority.

Mohou však také být jako "starší syn", tedy být člověkem, který má natolik uzavřené srdce, že nedokáže svým církevním vedoucím odpustit obyčejné lidské omyly a chyby.


Několikrát zdůraznil, že chce pomoct všem těm, kteří jsou pohlceni pocitem ublížení a nenávisti. Že jim chce pomoci od břemene zloby. To zdůrazňoval i mě. Stále se mě ptal, proč mu nedovolím, aby mi pomohl. Že se všichni stále snaží, aby mi pomohli, ale já se tomu stále bráním a uzavírám.

Důvodem je pochopitelně to, že zveřejňuji blogy jako je tento. Že poukazuji na 1) chyby, 2) omyly nebo 3) lži vedoucích Církve. 

Samozřejmě je vždy zdůrazněno, že Církev umožňuje a povoluje každému, aby měl svůj názor. Jen nesmí názory, které nejsou v souladu s oficiální linkou církve, aktivně ovlivňovat druhé.

V praxi mi tedy mormonská Církev povoluje napsat tento blog. Je to naprosto v pořádku. Dokud si jej nechám sám pro sebe. Dokud jej nezveřejním. 


Možná si někteří z vás teď říkají, proč stále zůstávám v této Církvi a věřím mormonismu. JE TO JEDNODUŠE PROTO, ŽE VÍM O PRAVDIVOSTI KNIHY MORMONOVY A ZNOVUZŘÍZENÍ PRAVÉ NAUKY BOŽÍ.

Jsem však často a hluboce zarmoucen tím, jakým směrem se Církev vyvíjí a jaké uplatňuje metody.

Prezident McConkie mi po otázkách o historicitě jeho příběhu zcela vážně vysvětlil, že pokud nehodlám změnit názor a chování, MÁM OPUSTIT CÍRKEV.(I ve světě se lidé ptají na to, jak zůstat v mormonské Církvi
po složitých emocionálních zkouškách)

James MaConkie III. je velice dobrým mužem. A to říkám zcela vážně a upřímně. Má dobré srdce a koná nepřeberně mnoho dobrých skutků. Zasvětil svůj život tomu, co považuje za správné.


Stejné vlastnosti vidím také na dalších církevních autoritách a vedoucích, jejichž činy a slova ve svých studiích často kritizuji.


Ačkoliv jsem nad tím mnohokrát a vážně přemýšlel, dospěl jsem k rozhodnutí, že nemohu opustit Církev, ani své náboženství, ani svou víru. Ale nemohu také bez odezvy sledovat věci, jež se příčí mému přesvědčení a chápání dobra. 


Jsem rozhodnutý pokračovat ve stejném kursu, ať se bude dít cokoliv.

Neovlivní mě  to, když mi každý týden církevní vedoucí píšou rady o tom, jak (auto)cenzurovat moje příspěvky a texty. 

Neovlivní mě to, když se mě někdo se slzami v očích snaží přesvědčit, že to co dělám, je vlastně špatné a kontraproduktivní pro Církev.

Neovlivní mě výčitky členů a vedoucích, že moje jednání je v protikladu s tím, co si přeje Bůh, protože to podle mého není pravda.

NEOVLIVNÍ MĚ TO, KDYŽ NA MĚ CÍRKEVNÍ VEDOUCÍ ZAČNOU ZVYŠOVAT HLAS A ZAČNOU TLAČIT DO NĚČEHO, CO NESCHVALUJI.

A TUTO NEDĚLI JSEM PO ROZHOVORU S PREZIDENTEM MCCONKIEM ZJISTIL, ŽE MĚ NEOVLIVNÍ ANI TO, KDYŽ SE MNOU BUDE NEJVYŠŠÍ ČESKÁ AUTORITA V CÍRKVI MLUVIT ZPŮSOBEM, KTERÝ MI NAHÁNĚL STRACH.


Mrzí mě, pokud si někdo myslí, že dlouhým a vytrvalým zíráním do mých očí změním názor. Že se něco vyřeší, když mi několikrát velice hlasitě přikáže: "DÍVEJTE SE MI DO OČÍ" a poté mi začne podsouvat věci, o nichž vím, že nejsou pravdivé. (Prezident Monson řekl: Odvaha je někdy ten tichý jemný hlas,
který nám na konci dne říká: "Zítra se pokusím znovu...")

Chtěl bych všem těm, kteří čtou tento blog a zápasí o své svědectví říct, že LZE překonat ustavičný a stupňující se psychologický nátlak s prvky hypnózy. Vyžaduje to především upřímnost vůči sobě a... to, o čem prý byl celý McConkieho proslov. Odpuštění.


Chcete-li si uchovat víru, tváří v tvář takovému jednání, musíte skutečně být schopni ODPUŠTĚNÍ. Ne jen toho slovního, papírového, naučeného, ale skutečného - ze srdce.

Jinak totiž nelze emocionálně ani psychicky přežít vědomí, že lidé, kterým jste důvěřovali, máte je rádi a jsou zodpovědni za vaše duchovní blaho, na vás uplatňují metody, které se podobají sofistikovaným metodám manipulace.


Přeji i vám mnoho sil a naděje při překonávání obtížných situací v Církvi. Ať vám Bůh pomáhá. A to říkám ve jménu Ježíše Krista, Amen.Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Žádné komentáře:

Okomentovat